Lärarnas eget förlag - med böcker som gör dig bättre på jobbet!
Våra ledarskapsböcker hittar du här>>


Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt

Monica Nylund, Cecilia Sandback Barbro Wilhelmsson, Karin Rönnerman

Med hjälp av aktionsforskning får personalen verktyg att förstå vardagliga och självklara situationer på ett nytt sätt, med ökad kompetens och yrkesstolthet som resultat. Verksamhetsutveckling i förskolan är en prioriteringsfråga


Att bryta mönster

Margareta Öhman (redaktör), Lisa Hellström, Anne Margrethe Larsen, Karin Salmson, Kristina Szönyi, Ditte Dalum Christoffersen, Theres Normark, Kari Pape, Camilla Lindgren & Tuula Torro
Våga se och bryta mönstren. Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Bokens nio författare presenterar en mängd strategier och verktyg för att hantera olika situationer tillsammans med barnen.

Att ge form åt förskolans innehåll

Hege Hansson

Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll iförskolans verksamhet? Den här boken berättar om ett år på en norskförskoleavdelning där rum, material, form och iscensättning ingår i ett dynamsiskt nätverk. Projekten utgår från leken och inget tycks vara omöjligt.


Barnbokens magi – Lärande samspel i sagans värld

Marie Eriksson

En bok om sagans kraft och hur man arbetar med sagotemat på en förskola under ett års tid. Det leder också vidare och inspirerar till att arbeta kreativt och stimu-
lera barns föreställningsförmåga, språk och utveckling på många fler sätt. ”Börja med små steg och ta fasta på motivationen” är Marie Erikssons råd till den som vill komma igång.


Barnens egna teman

Elisabeth Wiersma Larsson
När femåringarna själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Det ökade självförtroende som följer kan vara avgörande för barnens hela utveckling. Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare i
Sollentuna. Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2017.

Bockarna Bruse i förskolan

Elisabeth Berggren, Sandra Söderlund

Steg för steg får vi följa hur ett projektarbete, byggt på barnens eget intresse, utvecklas under tre år med hjälp av pedagogisk dokumentation. Två förskollärare beskriver barns och pedagogers lärprocesser i en nystartad Reggio

Emilia-inspirerad förskola, där nästan alla barn har olika modersmål. Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2012.


Bygg & konstruktion i förskolan

Mia Mylesand
I förskolan Trollet har bygghörnan i många år erbjudit barnen möjligheter att utforska sin omvärld, skapa sin egen identitet och bygga förståelse, oavsett kön eller ålder. I boken delar Mia Mylesand, förskollärare och ateljerista, med sig av hur pedagogerna skapar de bästa förutsättningarna. Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2004.

Bygga en plats för möten

Ewa Hedenkvist, Bettan Lorentzon & Camilla Meyer

Läsaren får följa förskolan Trollet i Kalmar och projektet där deras fyraåringar skapade en mötesplats för barn och gammeltanter i nära samarbete med lokalsamhället. Barnens idéer om en välkomnande plats formade processen hela vägen, ända tills sittplatsen invigdes.


De yngsta barnen och läroplanen

Lena Edlund

Hur kan man förstå barns lärande innan de kan prata? Lena Edlund ger praktiska exempel på hur undervisningen med förskolans yngsta kan förankras i läroplanen och delar med sig av tankar kring förskolans miljö, introduktion och pedagogisk dokumentation. Den här utgåvan är utökad, reviderad och uppdaterad utifrån Lpfö 18.


De yngsta barnen och undervisningen

Lena Edlund

I arbetet med förskolans yngsta barn går lek och allvar hand i hand. Nyckeln för att arbeta med undervisning är att hela tiden vara ”här och nu”, nyfiken och lyhörd för vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot. I boken ger Lena Edlund exempel på hur pedagoger kan tillvarata de yngsta barnens lärstrategier och kroppsliga, estetiska uttryckssätt för att bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen.


Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan

Lena Edlund (red), Anna Thoresson, Camilla Björklund, Anna Lund, Erika Gudmundsson, Annika Winald, Helena Olsson, Anne Rymoen, Katarina Divander, Erika Kyrk Seger & Helena Ackesjö

En röd tråd i undervisningen ­– genom hela förskolan. Vad innebär det och hur skapas en sådan? I den här antologin har Lena Edlund samlat elva förskollärare och forskare. De bidrar alla med sina erfarenheter om hur förskolan kan bidra till progression i lärandet och till en bra start för alla barns utbildning.


Den synliga förskolan

Martina Lundström

I Den synliga förskolan ger Martina Lundström stöd till förskoleorganisationer i deras utvecklingsarbeten. Hon utgår från centrala grundläggande frågor som: Vad är en förskola bra för? För vem behöver den finnas? Vad är egentligen ”bra kvalitet”? 


Det synliga barnet - barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Martina Lundström

Barns perspektiv är jämlikt vuxnas och det ska synas i förskolan, anser Martina Lundström, förskollärare och pedagogista. I sin bok beskriver hon hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan synliggöra barnen. Hon ger också exempel på verktyg som blir en hjälp för att förstärka deras perspektiv i kvalitetsarbetet.


Digitalt meningsskapande i förskolan

Erika Kyrk Seger (redaktör), Elza Dunkels, Emma Lewis, Sara Hvit Lindstrand, Lena O Magnusson, Linda Mjölner, Mia Mylesand, Maria Pelle-Bäck och Ingela Åström

Digitalt meningsskapande handlar inte om tekniken i sig utan om hur den bidrar till att skapa mening. En bra fråga att ställa sig kan vara "Hur kan dessa verktyg hjälpa barnen att förstå världen?”. Erika Kyrk Seger och hennes medförfattare bjuder på kunskap och inspiration kring digitalt utvecklingsarbete med barnen i fokus.Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta

Johanna Appelquist & Helena Marken

”Vi tycker att förskolans arbete bör handla lika mycket om hur man skapar ett demokratiskt förhållningssätt hos barn som om att skapa trygghet och omsorg”. Göra demokrati ger en bild av hur de yngsta barnen kan ta plats på ett nytt sätt i samhället utanför förskolan. Boken utspelar sig på en förskola i Bagarmossen söder om Stockholm.


Hur man älskar ett barn

Janusz Korczak
I nyutgåvan av Hur man älskar ett barn, formulerar Janusz Korczak sin syn på barn och barns rättigheter, vilket lade grunden till Barnkonventionen.

Med luppen på verksamheten

Marie Eriksson

Få syn på sig själv och verksamheten.


Mediepedagogik på barns villkor

Ulla-Karin Lundgren Öhman (red), Anna Stigsdotter, Erika Kyrk Seger, Markus Bergenord, Ingela Åström, Anna Nilsson & Anette Larsson, Ulla Berg & Marie Eman, Therés Åkerblom, Susanne Kjällander, Carina Carlsson och Martina Lundström

Förskolans läroplan lyfter vikten av att barn utvecklar intresse för bilder, texter och medier och lär sig använda och tolka dessa. ”Alla som är intresserade av barns delaktighet och inflytande borde läsa boken, här finns barns meningsskapande i en digital kontext”, säger Linda Linder, förskollärare och pedagogisk handledare.


Musik i förskolan

Marie Eriksson

I den här boken inspirerar Marie Eriksson till att använda sång, musik och rörelse som redskap för barns lärande. Hon delar med sig av många exempel på hur hon själv använder musik, både spontant i vardagen och som planerad aktivitet. Dessutom ger hon tips på material, instrument, sånger och ramsor.


Naturförskola

Anette Barr, Annica Nettrup & Anna Rosdal
Med naturen som lärmiljö kan allt hända. I boken ger tre förskollärare konkreta exempel på hur de använder utomhuspedagogik för att nå målen i förskolans läroplan. Det rör sig om ett arbete i autentiska situationer som gör barnens lärande både meningsfullt och lustfyllt. Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2009.

Naturvetenskap & matematik

Marie Eriksson

Följ med på en spännande resa in i matematikens och naturvetenskapens värld, men också i sagans och fantasins. Marie Eriksson berättar hur man kan fånga upp barnens upptäckter i stunden så att ämnen som matematik och naturvetenskap integreras som en naturlig del av verksamheten.


Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall
Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Linda Linder (redaktör)

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara innehållsrik och inbjudande. Det ska finnas plats för lek och kreativitet. Samtidigt ska den stärka barnens nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper.

Linda Linder och hennes medförfattare har uppdaterat innehållet i den uppskattade antologin Pedagogisk miljö i tanke och handling.


Rum för lärande

Katinka Vikingsen
Barn har rätt till bra miljöer. Det kan inte bara handla om att barnet ska ha tur.

Samspelets psykologi i förskolan

Jenny Jakobsson Lundin

Det goda samspelet mellan pedagoger och barn uppstår oftast helt automatiskt. Men när de positiva mötena uteblir kan det behövas hjälp på traven i form av medvetna strategier. Jenny Jakobsson Lundin är psykolog i förskola och skola med uppdrag att stötta pedagoger. I boken varvar hon situationsbeskrivningar med teori och forskning.


Skapande barn

Stina Braxell
Kan alla barn i förskolan, även de allra yngsta, uttrycka sig i bild? Vilka slags material bör finnas i ateljén? Och hur påverkas barn av vuxnas reaktioner på deras bilder? Tanken med boken är att inspirera till ett utvecklat bildarbete med de yngsta barnen.

NYHET! Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten

Alla barn har inte samma språkliga förutsättningar och därför har vi som arbetar i förskolan ett oerhört viktigt uppdrag att agera språkmotorer. Inspireras av förskollärarna som tilldelats Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt språkstimulerande arbetssätt, väl grundat i teori och forskning. Boken bjuder på mängder av idéer och verktyg.


Utforska digitala verktyg i förskolan

Anna Thoresson

Hur kan pedagoger och barn tillsammans utforska de digitala verktygen? Här ges mängder av inspirerande och konkreta exempel, väl förankrade i forskning och läroplan och med barnens nyfikenhet och handlingsutrymme i fokus. 


Utmana och stötta - undervisning i förskolan

Malin Andersson & Therés Åkerblom (red)

Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Det handlar mycket om att som pedagog fånga barnens intressen, motivera och bygga relationer. Boken tar upp allt från digitala verktyg och flerspråkighet till specialpedagogik och arbetslag.


Återbruk som kreativ kraft

Nina Odegard
Att använda återbruksmaterial i verksamheten innebär att sätta fokus på teman om hållbar utveckling och demokrati.