Nyhet 2024

Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt

Monica Nylund, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson & Karin Rönnerman

Med hjälp av aktionsforskning får personalen verktyg att förstå vardagliga och självklara situationer på ett nytt sätt, med ökad kompetens och yrkesstolthet som resultat. Verksamhetsutveckling i förskolan är en prioriteringsfråga

Att bryta mönster

Margareta Öhman (redaktör), Lisa Hellström, Anne Margrethe Larsen, Karin Salmson, Kristina Szönyi, Ditte Dalum Christoffersen, Theres Normark, Kari Pape, Camilla Lindgren & Tuula Torro

Våga se och bryta mönstren. Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Bokens nio författare presenterar en mängd strategier och verktyg för att hantera olika situationer tillsammans med barnen.

Att ge form åt förskolans innehåll

Hege Hansson

Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll iförskolans verksamhet? Den här boken berättar om ett år på en norskförskoleavdelning där rum, material, form och iscensättning ingår i ett dynamsiskt nätverk. Projekten utgår från leken och inget tycks vara omöjligt.

Att leda en lärande förskola

Anna Lund

I Att leda en lärande förskola får du som är rektor i förskolan verktyg som stöttar dig i arbetet med att både skapa en hållbar arbetsplats för medarbetarna och en god undervisning för barnen. Du får ta del av det som varit ledstjärnor när Anna Lund har lett en lärande förskola: gemensamma förhållningssätt, tid för reflektion samt tydliga strukturer och förväntningar på medarbetare och ledning.  

NYHET: Att vara ledare i förskolan - hållbarhet och självreflektion

Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen

Det här ingen ”vanlig” ledarskapsbok, utan den handlar om dig och olika verktyg som får dig att växa i ditt ledarskap. Boken ger dig möjlighet att tänka till och resonera kring ditt ledarskap i relation till ett innehåll, utmanade frågor och den egna verksamheten. Den tar med dig på en utvecklingsresa med målet att genom en ökad självkännedom utveckla ett starkt, tryggt och hållbart ledarskap.  

Barnbokens magi – Lärande samspel i sagans värld

Marie Eriksson

En bok om sagans kraft och hur man arbetar med sagotemat på en förskola under ett års tid. Det leder också vidare och inspirerar till att arbeta kreativt och stimu-
lera barns föreställningsförmåga, språk och utveckling på många fler sätt. ”Börja med små steg och ta fasta på motivationen” är Marie Erikssons råd till den som vill komma igång.

Barnens egna teman

Elisabeth Wiersma Larsson

När femåringarna själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Det ökade självförtroende som följer kan vara avgörande för barnens hela utveckling. Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare i
Sollentuna. Ulla-Britta Bruun-stipendiat 2017.

Bockarna Bruse i förskolan

Elisabeth Berggren, Sandra Söderlund

Steg för steg får vi följa hur ett projektarbete, byggt på barnens eget intresse, utvecklas under tre år med hjälp av pedagogisk dokumentation. Två förskollärare beskriver barns och pedagogers lärprocesser i en nystartad Reggio

Emilia-inspirerad förskola, där nästan alla barn har olika modersmål. Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2012.

Bygg & konstruktion i förskolan

Mia Mylesand

I förskolan Trollet har bygghörnan i många år erbjudit barnen möjligheter att utforska sin omvärld, skapa sin egen identitet och bygga förståelse, oavsett kön eller ålder. I boken delar Mia Mylesand, förskollärare och ateljerista, med sig av hur pedagogerna skapar de bästa förutsättningarna. Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2004.

Bygga en plats för möten

Ewa Hedenkvist, Bettan Lorentzon & Camilla Meyer

Läsaren får följa förskolan Trollet i Kalmar och projektet där deras fyraåringar skapade en mötesplats för barn och gammeltanter i nära samarbete med lokalsamhället. Barnens idéer om en välkomnande plats formade processen hela vägen, ända tills sittplatsen invigdes.

De yngsta barnen och läroplanen

Lena Edlund

Hur kan man förstå barns lärande innan de kan prata? Lena Edlund ger praktiska exempel på hur undervisningen med förskolans yngsta kan förankras i läroplanen och delar med sig av tankar kring förskolans miljö, introduktion och pedagogisk dokumentation. Den här utgåvan är utökad, reviderad och uppdaterad utifrån Lpfö 18.

De yngsta barnen och undervisningen

Lena Edlund

I arbetet med förskolans yngsta barn går lek och allvar hand i hand. Nyckeln för att arbeta med undervisning är att hela tiden vara ”här och nu”, nyfiken och lyhörd för vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot. I boken ger Lena Edlund exempel på hur pedagoger kan tillvarata de yngsta barnens lärstrategier och kroppsliga, estetiska uttryckssätt för att bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen.

De yngsta barnen och värdegrunden

Lena Edlund

Att arbeta med värdegrunden i förskolan är att forma framtidens demokratiska samhälle. Här möts de stora frågorna om alla människors lika värde, om jämställdhet och solidaritet. Hur kan vi ta oss an det tillsammans med de yngsta barnen?  Boken sätter fokus på det värdegrundsarbete som pågår i vardagen i relation till barnen, vårdnadshavarna och arbetslaget.

Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan

Lena Edlund (red), Anna Thoresson, Camilla Björklund, Anna Lund, Erika Gudmundsson, Annika Winald, Helena Olsson, Anne Rymoen, Katarina Divander, Erika Kyrk Seger & Helena Ackesjö

En röd tråd i undervisningen ­– genom hela förskolan. Vad innebär det och hur skapas en sådan? I den här antologin har Lena Edlund samlat elva förskollärare och forskare. De bidrar alla med sina erfarenheter om hur förskolan kan bidra till progression i lärandet och till en bra start för alla barns utbildning.

Den synliga förskolan

Martina Lundström

I Den synliga förskolan ger Martina Lundström stöd till förskoleorganisationer i deras utvecklingsarbeten. Hon utgår från centrala grundläggande frågor som: Vad är en förskola bra för? För vem behöver den finnas? Vad är egentligen ”bra kvalitet”? 

Det hållbara arbetslaget - Samspel och självledarskap i förskolan

Camilla Vahlberg

Camilla Vahlberg ger konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat och belyser bland annat självledarskap, kommunikation, stress och konfliktlösning.  Boken hjälper dig och ditt arbetslag att navigera i en inre och en yttre värld och att skapa en lärande organisation. Du får också möta två fiktiva arbetslag, som exemplifierar vanliga fallgropar och lösningar i förskolan.

Det synliga barnet - barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Martina Lundström

Barns perspektiv är jämlikt vuxnas och det ska synas i förskolan, anser Martina Lundström, förskollärare och pedagogista. I sin bok beskriver hon hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan synliggöra barnen. Hon ger också exempel på verktyg som blir en hjälp för att förstärka deras perspektiv i kvalitetsarbetet.

NYHET: Digital kompetens i förskolan

Marie Eriksson

Debatten om digitalisering i förskolan har gått varm den senaste tiden. Och frågan är vad adekvat digital kompetens i förskolan är idag, i morgon och om 10 år?  Hur kan vi arbeta med digitala verktyg på vetenskaplig grund, med förankring i styrdokument?

Digitalt meningsskapande i förskolan

Erika Kyrk Seger (redaktör), Elza Dunkels, Emma Lewis, Sara Hvit Lindstrand, Lena O Magnusson, Linda Mjölner, Mia Mylesand, Maria Pelle-Bäck och Ingela Åström

Digitalt meningsskapande handlar inte om tekniken i sig utan om hur den bidrar till att skapa mening. En bra fråga att ställa sig kan vara "Hur kan dessa verktyg hjälpa barnen att förstå världen?”. Erika Kyrk Seger och hennes medförfattare bjuder på kunskap och inspiration kring digitalt utvecklingsarbete med barnen i fokus.


 

Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Erika Wallin (red)

En antologi där forskare och praktiker delar tankar och erfarenheter av förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Förskollärare - en profession i rörelse

Eva Ärlemalm-Hagsér och Tuula Vuorinen (red)

I den här boken samlas framstående forskare och ringar in förskollärarprofessionen utifrån sina olika forskningsperspektiv. Innehållet i boken är uppdelat i tre delar: förskollärarprofessionen, förskolans uppdrag och förskolans innehåll. Varje del innehåller ett antal kapitel som beskriver temat på olika sätt. Här ingår även internationella bidrag.   

Förändringsprocesser i förskolan

Maria Elbrand och Therés Åkerblom

Följ med en enskild förskolas vardagsarbete med målet att ständigt förbättra verksamheten. Du får teoretiska grunder och praktiska övningar för ett gemensamt förändringsarbete på din egen förskola. 

Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta

Johanna Appelquist & Helena Marken

”Vi tycker att förskolans arbete bör handla lika mycket om hur man skapar ett demokratiskt förhållningssätt hos barn som om att skapa trygghet och omsorg”. Göra demokrati ger en bild av hur de yngsta barnen kan ta plats på ett nytt sätt i samhället utanför förskolan. Boken utspelar sig på en förskola i Bagarmossen söder om Stockholm.

Hur man älskar ett barn

Janusz Korczak

I nyutgåvan av Hur man älskar ett barn, formulerar Janusz Korczak sin syn på barn och barns rättigheter, vilket lade grunden till Barnkonventionen.

Leda och lära tillsammans – medledarskap i förskolan

Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög

Förskolerektorerna Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög har med stormöten och litteraturläsning lyckats skapa en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag. Med boken vill de inspirera chefer och medarbetare i förskolan att våga satsa på utvecklingsarbete och medledarskap.

Lekfullt samspel

Kari Pape

En praktiskt inriktad bok som kretsar kring den viktiga frågan ”Hur skapar man en samsyn kring lekens betydelse och hur får man arbetslaget att dra åt samma håll, så att leken och det lekfulla samspelet ges första prioritet i förskolan?” Både rektorns och förskollärarens roll diskuteras, liksom hur man får med föräldrarna.

Med luppen på verksamheten

Marie Eriksson

”En mycket bra, givande och framförallt tydlig bok om det systematiska kvalitetsarbetet och dess olika bitar. Den vänder blicken mot individen som läser – man måste börja hos sig själv för att få till ett förändrings- och utvecklingsarbete.”

Musik i förskolan

Marie Eriksson

I den här boken inspirerar Marie Eriksson till att använda sång, musik och rörelse som redskap för barns lärande. Hon delar med sig av många exempel på hur hon själv använder musik, både spontant i vardagen och som planerad aktivitet. Dessutom ger hon tips på material, instrument, sånger och ramsor.

Naturförskola

Anette Barr, Annica Nettrup & Anna Rosdal

Med naturen som lärmiljö kan allt hända. I boken ger tre förskollärare konkreta exempel på hur de använder utomhuspedagogik för att nå målen i förskolans läroplan. Det rör sig om ett arbete i autentiska situationer som gör barnens lärande både meningsfullt och lustfyllt. Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2009.

Naturvetenskap & matematik

Marie Eriksson

Följ med på en spännande resa in i matematikens och naturvetenskapens värld, men också i sagans och fantasins. Marie Eriksson berättar hur man kan fånga upp barnens upptäckter i stunden så att ämnen som matematik och naturvetenskap integreras som en naturlig del av verksamheten.

Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall

Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Linda Linder (redaktör)

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara innehållsrik och inbjudande. Det ska finnas plats för lek och kreativitet. Samtidigt ska den stärka barnens nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper.

Linda Linder och hennes medförfattare har uppdaterat innehållet i den uppskattade antologin Pedagogisk miljö i tanke och handling.

Riskfylld lek och undervisning

Suzanne Axelsson

Den riskfyllda leken är sammanvävd med lärandet och undervisningen. Men vad är egentligen riskfylld lek och hur utvecklas och lär sig barnen genom den? Suzanne Axelsson utforskar lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. 

Rum för lärande

Katinka Vikingsen

Barn har rätt till bra miljöer. Det kan inte bara handla om att barnet ska ha tur.

Ta chansen att inspireras av en av förskolevärldens mest drivande entreprenörer. Bibliotekstjänst har givit den betyget 5 - Briljant!

Samspelets psykologi i förskolan

Jenny Jakobsson Lundin

Det goda samspelet mellan pedagoger och barn uppstår oftast helt automatiskt. Men när de positiva mötena uteblir kan det behövas hjälp på traven i form av medvetna strategier. Jenny Jakobsson Lundin är psykolog i förskola och skola med uppdrag att stötta pedagoger. I boken varvar hon situationsbeskrivningar med teori och forskning.

Se krigsleken

Ebba Theorell

Vad händer egentligen i barnens krigslekar? En bok om vikten av att utveckla nya sätt att bemöta krigsleken på. 

Språkets alla möjligheter i förskolan

Marie Eriksson

Hur kan en förskola fyllas med massor av positiva språkliga sammanhang? Marie Eriksson visar på en hel palett med möjligheter att "språkbada" genom böcker och sagor men också med hjälp av lek, fantasi och olika estetiska och digitala uttryck.

Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten

Alla barn har inte samma språkliga förutsättningar och därför har vi som arbetar i förskolan ett oerhört viktigt uppdrag att agera språkmotorer. Inspireras av förskollärarna som tilldelats Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt språkstimulerande arbetssätt, väl grundat i teori och forskning. Boken bjuder på mängder av idéer och verktyg.

NYHET: Språkrika utemiljöer i förskolan

Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas

De kreativa språkmotorerna och författarna till Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta delar i den här boken med sig av en både idéer och konkreta exempel på hur språkande och skapande kan kombineras under utevistelsen på ett härligt och hållbart sätt. Lär dig mer om hur barnens berättande får ta plats i utemiljön och hur rörelse och språk hänger samman.

Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning – en introduktion till ELSA-modellen

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Hur kan arbetslaget utveckla sin språkmedvetenhet? Och hur kan pedagoger i förskolan aktivt stödja barns språkutveckling? Det är frågor som behandlas i denna bok.

Här beskriver forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg hur de tillsammans med två förskolor har utvecklat ett språkstödjande arbetssätt med hjälp av aktionsforskning. Arbetslagen har använt sig av ELSA-modellen för att identifiera, observera, diskutera och förändra sitt språkstöd i vardagen.

Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa

Ann Nordberg

Ann Nordberg ger dig enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Boken är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen.  För i mötet med barn finns många möjligheter att få barns språk att växa!

Ute året runt

Titti Olsson

Barns nyfikenhet stimuleras när de får vara utomhus. När pedagogerna är redo att följa barnen i deras sätt att undersöka världen hamnar barnperspektivet i fokus. I boken finns exempel från hela landet och alla årstider.

Utforska digitala verktyg i förskolan

Anna Thoresson

Hur kan pedagoger och barn tillsammans utforska de digitala verktygen? Här ges mängder av inspirerande och konkreta exempel, väl förankrade i forskning och läroplan och med barnens nyfikenhet och handlingsutrymme i fokus. 

Utmana och stötta - undervisning i förskolan

Malin Andersson & Therés Åkerblom (red)

Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Det handlar mycket om att som pedagog fånga barnens intressen, motivera och bygga relationer. Boken tar upp allt från digitala verktyg och flerspråkighet till specialpedagogik och arbetslag.

Varsamt & nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan

Erika Wallin (red)

Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och ekologiskt ­– i förskolans vardag? Här ger bokens 15 författare nya idéer genom praktiska arbetssätt och teori och forskning.

Vi gör olika – undervisning om mångfald och demokrati i förskolan

Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander

Två tovade möss dyker upp och vill veta mer om människornas firanden, traditioner och högtider. På detta lekfulla vis inleddes undervisningen om mångfald och demokrati på en förskola, där barngruppen i huvudsak var rotad i traditionellt svensk kultur.

Här får vi ta del av kreativa arbetssätt, tydligt förankrat i förskolans vardag och styrdokument.

Återbruk som kreativ kraft

Nina Odegard

Att använda återbruksmaterial i verksamheten innebär att sätta fokus på teman om hållbar utveckling och demokrati.