Lärarnas eget förlag - med böcker som gör dig bättre på jobbet!
Våra ledarskapsböcker hittar du här>>

Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson
Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolvardag.
Författaren visar hur lärares bemötande kan stötta elever som utmanar – och utvecklar – sina lärare. Egna erfarenheter varvas med teori och forskning, vilket gör boken användbar både för den enskilda läraren och för arbetslaget.

Folkskola såsom bottenskola

Fridtjuv Berg
I anslutning till 100-årsminnet av Fridtjuv Bergs död ges denna faksimil av originalutgåvan ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget.

Föra tanken vidare

Ulla Wiklund
Ulla Wiklund beskriver två metoder att använda som verktyg för att utveckla ett nytt arbetssätt i klassrummet, och du får möta flera lärare som prövat metoderna. Genom deras beskrivningar av sin egen utveckling, och elevers egna ord om sitt lärande, får du inblickar i bokens huvudtema: att reflektera mera.

NYHET! Första tiden som lärare

Maria Wiman

I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.


Hur man älskar ett barn

Janusz Korczak
I nyutgåvan av Hur man älskar ett barn, formulerar Janusz Korczak sin syn på barn och barns rättigheter, vilket lade grunden till Barnkonventionen.

Koppla bort autopiloten – normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning

Emelie Bardon
När man ser danssalen som ett koncentrat av samhället blir det tydligt hur lätt det är att upprepa och förstärka normer och strukturer. Emelie Bardon gör upp med begränsande ideal
och visar tydligt hur man kan arbeta inkluderande.

L som i Läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola

Hasse Hedström
Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Lektionen är helig – när undervisningen står i centrum

John Steinberg
Vad innebär en lyckad lektion? Varför lägger skolan så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? Med enkla och jordnära uppgifter i sann ”gräv där du står”-anda ger
boken uppslag till övningar och diskussioner för både den enskilda pedagogen och arbetslaget.

Mötet med texten – inkluderande läsundervisning

Jenny Edvardsson
Med ett inkluderande förhållningssätt, där alla elever får tillgång till strategier och stöd, lockar Jenny Edvardsson ovana läsare på gymnasiets yrkesprogram, inte minst pojkar, in i böckernas värld. Elevernas egna erfarenheter är centrala när de läser, reflekterar och diskuterar texter i såväl traditionell form som digitalt eller multimodalt.

Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall
Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism

Alexander Skytte
Författare är läraren, föreläsaren och bloggaren Alexander Skytte. Alexander har diagnoserna adhd och autism. I den här boken kombinerar han på ett unikt sätt varje självupplevd berättelse från sin uppväxt med egna, vuxna reflektioner och kopplar dem till teori och forskning. På så sätt vill han öka medvetenheten om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg

Joakim Landahl
Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som arbetade för att förbättra lärarkårens villkor. Men han var också ecklesiastikministern som genomdrev den omstridda stavningsreformen.

Psykologi för klassrummet

Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin
Lärare behöver psykologisk kunskap för att lyckas i sitt lärandeuppdrag, inte minst för att få samspelet med en elev eller en klass att fungera. När psykologi möter pedagogik kan det åstadkomma förändringsprocesser som når längre än väntat. Här delar två skolpsykologer med sig av sin kunskap och sina erfarenheter genom att ge lärare handfasta råd.

Skolan i en digital omvärld

Anders Thoresson

Den här boken ger viktig grundkunskap om det digitala samhälle som lärare i grundskolan och gymnasiet förväntas undervisa om. Teknikjournalisten Anders Thoresson beskriver både möjligheter och problem med fenomen som filterbubblor, big data och artificiell intelligens. Boken fokuserar på innehållet i undervisningen, inte hur den kan bedrivas.


Skrivdidaktik i alla ämnen

Anne Håland
För att lära sig ett ämne, behöver man lära sig ämnesspråket och ämnets skrivsätt. Anne Håland, lärarutbildare och läs- och skrivutvecklare i Norge, visar hur lärare kan stötta skrivandet i olika ämnen, exempelvis med iscensättning av kommunikationssituationen, modelltexter och skrivramar. Här finns goda exempel från alla årskurser i grundskolan – både elevtexter och undervisningsupplägg.

Slöjd i en digital skola

Martina Rylander Lundström
I boken ryms inspiration, diskussioner och exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i slöjdsalen: interaktiva brädspel, lysande kläder och larmande fågelholkar med mera. Författarna djupdyker också i slöjdämnets roll i dagens och framtidens skola. Redaktören Martina Rylander Lundström är själv legitimerad lärare i slöjd och svenska.

Slöjda för livet

Kajsa Borg & Lars Lindström (red)
Fjorton författare med god inblick i dagens skola och lärarutbildning beskriver utifrån sina egna erfarenheter och vetenskapliga rön olika pedagogiska slöjdverksamheter. Och de förklarar varför slöjd är viktigt för livet - nu och i framtiden! Denna antologi vänder sig till slöjdlärare, skolledare, lärarstudenter och andra intresserade.

Språklig mångfald i klassrummet

Åsa Wedin (redaktör), Karin Allard, Jim Cummins, Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten, Anneli Wessman
Antalet flerspråkiga elever ökar. Samtidigt saknar många lärare kunskap om hur man tar tillvara nyanlända och invandrade elevers språkliga resurser i undervisningen. Här visar forskare och praktiker konkret hur arbete med språklig mångfald kan se ut. När eleven blir bekräftad och uppmuntras att använda sitt språk skapas trygghet och goda förutsättningar för lärande.

Textsamtal & bildpromenader

Anne-Marie Körling
Anne-Marie Körling skriver om oväntade upptäckter och samtal på djupet med avstamp i texter och bilder. Boken innehåller
massor av exempel och ger många praktiska uppslag. Den inspirerar också till att formulera egna frågor kring de texter och bilder man vill använda i undervisningen. Arbetssättet kan användas med elever i olika åldersgrupper.

Undervisningen mellan oss – pedagogiska utmaningar

Anne-Marie Körling
”Vi behöver tala om undervisningen. Den har under lång tid fått stå i skymundan för allt det andra. Undervisningen är själva kärnan i skolans verksamhet.” Här bygger Anne-Marie Körling vidare på sina tankegångar från Läraren inom mig och vänder blicken mot undervisningen och hur den kan utvecklas.

Värdeskapande lärande

Maria Wiman
Det värdeskapande lärandet ställer frågan ”För vem är denna kunskap värdefull idag?” Forskning visar att elevernas motivation ökar med detta inkluderande arbetssätt, där var och ens arbete räknas. I grunden ligger ett medvetet arbete med relationer, tydliga frågor och mål. Maria Wiman utsågs till ”Årets bästa lärare” 2019 av Handelskammaren.