Hur får du skolan att kännas meningsfull här och nu?

Aktiv samverkan för ökad Skolnärvaro

Sirkka Persson och Max Hjorton (red)

Vi behöver samverka för att hitta lösningar på den problematiska skolfrånvaron. Samverka inom skolan, men också utanför skolan, med andra aktörer i samhället som möter eleverna.

Det här är en antologi som sätter ord på hur en aktiv samverkan mellan olika instanser kan fungera. 

Att leda förändringsarbete i förskola och skola - från motstånd till möjlighet

Peter Fowelin

Att leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje ledare. En av de centrala frågorna blir därför: Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna?

Det digiloga klassrummet - varierad undervisning som inkluderar

Helen Larsson

Är det möjligt att låta elever i grundskolan själva få välja hur man vill lära sig? Ja, om vi som lärare erbjuder de verktyg vi faktiskt har, så är den  individualiserade undervisningen inom räckhåll. Vi vet ju att det finns massor av övningar och arbetssätt som leder till lärande - varför bara välja ett? Den här boken handlar om ett digilogt arbetssätt vars mål är ge att alla elever möjligheten att få vara sitt unika jag.

Det meningsfulla klassrummet

Maria Wiman

 Nyhet i december. Förhandsbokas nu!

Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson

Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolvardag.
Författaren visar hur lärares bemötande kan stötta elever som utmanar – och utvecklar – sina lärare. Egna erfarenheter varvas med teori och forskning, vilket gör boken användbar både för den enskilda läraren och för arbetslaget.

Fritidshemmets och skolans relationsarbete

Anna-Carin Bredman och Johan Lungström

NYHET I OKTOBER
Hur går det till när vi bygger relationer i fritidshem och skola?  Den här boken synliggör och sätter ord på relationen mellan elev och lärare både genom exempel från praktik och forskning.

Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro

Sirkka Persson

Skolnärvaro ge fler elever chansen att klara skolan och det är betydligt lättare att förebygga skolfrånvaro än att åtgärda den. Så hur kan du undvika skolfrånvaro och vad kan du göra för att de som redan blivit hemmasittare ska nå målen?

Följ rektor Sirkka Perssons arbete på Kringlaskolan och ta del av hennes erfarenheter av att vara rektor i ett av Södertäljes/Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden. En av skolans elever, som uttalar sig i boken, blev en av Sveriges mest kända då hon strejkade utanför riksdagen.

Föra tanken vidare

Ulla Wiklund

Ulla Wiklund beskriver två metoder att använda som verktyg för att utveckla ett nytt arbetssätt i klassrummet, och du får möta flera lärare som prövat metoderna. Genom deras beskrivningar av sin egen utveckling, och elevers egna ord om sitt lärande, får du inblickar i bokens huvudtema: att reflektera mera.

Första tiden - min guide för en trygg start

Maria Wiman

I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.

Hedersförtryck - så kan skolan motverka det

Påhl Ruin

Skolan har ett viktigt uppdrag i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Boken ger råd och exempel på hur personal i skolan kan arbeta strukturerat och genomtänkt med denna fråga.

Hur man älskar ett barn

Janusz Korczak

I nyutgåvan av Hur man älskar ett barn, formulerar Janusz Korczak sin syn på barn och barns rättigheter, vilket lade grunden till Barnkonventionen.

L som i Läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola

Hasse Hedström

Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Lektionen är helig – när undervisningen står i centrum

John Steinberg

Vad innebär en lyckad lektion? Varför lägger skolan så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? Med enkla och jordnära uppgifter i sann ”gräv där du står”-anda ger boken uppslag till övningar och diskussioner för både den enskilda pedagogen och arbetslaget.

 

Lärardriven Skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund

Lena Lindblad Petersen, Gunilla Pettersson Berggren

På Sjöstadsskolan i Stockholm har lärarna sedan starten 2006 arbetat med att förbättra undervisningen. Med ett kollegialt arbete och en vetenskaplig arbetsmodell identifieras moment som är svåra för eleverna att förstå och för lärarna att undervisa om – och undervisningen görs tillgänglig för fler elever.

Mötet med texten – inkluderande läsundervisning

Jenny Edvardsson

Med ett inkluderande förhållningssätt, där alla elever får tillgång till strategier och stöd, lockar Jenny Edvardsson ovana läsare på gymnasiets yrkesprogram, inte minst pojkar, in i böckernas värld. Elevernas egna erfarenheter är centrala när de läser, reflekterar och diskuterar texter i såväl traditionell form som digitalt eller multimodalt.

Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall

Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism

Alexander Skytte

Författare är läraren, föreläsaren och bloggaren Alexander Skytte. Alexander har diagnoserna adhd och autism. I den här boken kombinerar han på ett unikt sätt varje självupplevd berättelse från sin uppväxt med egna, vuxna reflektioner och kopplar dem till teori och forskning. På så sätt vill han öka medvetenheten om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Psykologi för klassrummet

Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin

Lärare behöver psykologisk kunskap för att lyckas i sitt lärandeuppdrag, inte minst för att få samspelet med en elev eller en klass att fungera. När psykologi möter pedagogik kan det åstadkomma förändringsprocesser som når längre än väntat. Här delar två skolpsykologer med sig av sin kunskap och sina erfarenheter genom att ge lärare handfasta råd.

NYHET 2023: Riskfylld lek och undervisning

Suzanne Axelsson

Den riskfyllda leken är sammanvävd med lärandet och undervisningen. Men vad är egentligen riskfylld lek och hur utvecklas och lär sig barnen genom den? Suzanne Axelsson utforskar lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. 

SÄLJSTART 2023 - förhandsbokas nu!

Skrivdidaktik i alla ämnen

Anne Håland

För att lära sig ett ämne, behöver man lära sig ämnesspråket och ämnets skrivsätt. Anne Håland, lärarutbildare och läs- och skrivutvecklare i Norge, visar hur lärare kan stötta skrivandet i olika ämnen, exempelvis med iscensättning av kommunikationssituationen, modelltexter och skrivramar. Här finns goda exempel från alla årskurser i grundskolan – både elevtexter och undervisningsupplägg.

Slöjd i en digital skola

Martina Rylander Lundström

I boken ryms inspiration, diskussioner och exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i slöjdsalen: interaktiva brädspel, lysande kläder och larmande fågelholkar med mera. Författarna djupdyker också i slöjdämnets roll i dagens och framtidens skola. Redaktören Martina Rylander Lundström är själv legitimerad lärare i slöjd och svenska.

Slöjda för livet

Kajsa Borg & Lars Lindström (red)

Fjorton författare med god inblick i dagens skola och lärarutbildning beskriver utifrån sina egna erfarenheter och vetenskapliga rön olika pedagogiska slöjdverksamheter. Och de förklarar varför slöjd är viktigt för livet - nu och i framtiden! Denna antologi vänder sig till slöjdlärare, skolledare, lärarstudenter och andra intresserade.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9

Annsofie Engborg (red)

En språk- och kunskapsutvecklande undervisning kännetecknas av lektioner med rik interaktion. Eleverna ges utrymme för samtal och reflektion med samtals- och samarbetsövningar. Med hjälp av olika stödstrukturer, mallar, checklistor och digitala verktyg, kan läraren göra undervisningen tydlig och begriplig för eleven. Den här antologin visar hur du kan utveckla din undervisning.

Språklig mångfald i klassrummet

Åsa Wedin (redaktör), Karin Allard, Jim Cummins, Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten, Anneli Wessman

Antalet flerspråkiga elever ökar. Samtidigt saknar många lärare kunskap om hur man tar tillvara nyanlända och invandrade elevers språkliga resurser i undervisningen. Här visar forskare och praktiker konkret hur arbete med språklig mångfald kan se ut. När eleven blir bekräftad och uppmuntras att använda sitt språk skapas trygghet och goda förutsättningar för lärande.

Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa.

Ann Nordberg

Ann Nordberg ger dig enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Boken är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen.  För i mötet med barn finns många möjligheter att få barns språk att växa!

Undervisningen mellan oss – pedagogiska utmaningar

Anne-Marie Körling

”Vi behöver tala om undervisningen. Den har under lång tid fått stå i skymundan för allt det andra. Undervisningen är själva kärnan i skolans verksamhet.” Här bygger Anne-Marie Körling vidare på sina tankegångar från Läraren inom mig och vänder blicken mot undervisningen och hur den kan utvecklas.

Värdeskapande lärande

Maria Wiman

Det värdeskapande lärandet ställer frågan ”För vem är denna kunskap värdefull idag?” Forskning visar att elevernas motivation ökar med detta inkluderande arbetssätt, där var och ens arbete räknas. I grunden ligger ett medvetet arbete med relationer, tydliga frågor och mål. Maria Wiman utsågs till ”Årets bästa lärare” 2019 av Handelskammaren.

Folkskola såsom bottenskola

Fridtjuv Berg

I anslutning till 100-årsminnet av Fridtjuv Bergs död ges denna faksimil av originalutgåvan ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget.

Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg

Joakim Landahl

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som arbetade för att förbättra lärarkårens villkor. Men han var också ecklesiastikministern som genomdrev den omstridda stavningsreformen.