Den röda tråden - författarna

Hur skapar vi en röd tråd i undervisningen genom hela förskolan? Frågan handlar om det enskilda barnets utveckling över tid och om barns rättigheter till en likvärdig förskola. Den rör också pedagogernas samarbete och respekt för varandras arbete, kollegialt lärande, samverkan med familjerna, organisation och övergångar.

I den här antologin samlar Lena Edlund elva förskollärare och forskare. De bidrar alla med sina erfarenheter om hur förskolan kan bidra till progression i lärandet och till en bra start för alla barns utbildning.


Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan

Välkommen att läsa mer om bokens elva författare:Anna Lund

Anna är rektor på Karlbergs förskolor, en kommunal förskoleenhet med sju förskolor i Stockholm. Under sina år som förskollärare, pedagogista, biträdande rektor och rektor har hon fokuserat på barns rätt till en förskola av hög kvalitet. Anna är fortbildare hos Lärarfortbildning AB

Anna Thoresson

Anna är förskollärare och utepedagog på Fridaskolan i Vänersborg. Hon arbetar också som fortbildare på Didaktikcentrum och håller föreläsningar och kurser om bland annat utomhuspedagogik och hållbar utveckling. Hon har även skrivit boken Utforska digitala verktyg i förskolan (Lärarförlaget). Anna är fortbildare hos Lärarfortbildning AB.

Anne Rymoen

Anne är legitimerad förskollärare och rektor på den normkreativa förskolan Regnbågsverkstan i Stockholm, samt magisterstudent vid centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat som genuspedagog, med fokus på fortbildning och handledning av arbetslag, i en förskoleenhet i södra Stockholm. Hon föreläser också kring praktiskt förändringsarbete i jämlikhetsfrågor.

Annika Winald

Annika arbetar som biträdande rektor i Årsta i Stockholms stad. Hon har tidigare bedrivit förskoleverksamhet i egen regi men har även lång erfarenhet av pedagogiskt arbete i barngrupp.

Camilla Björklund

Camilla är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon forskar sedan 20 år om barns matematiklärande och matematikundervisning i förskola och förskoleklass. Särskilt intresserad är hon av hur barn uppfattar och förstår tal, antal och räknande och hur förskollärare kan göra det möjligt för både äldre och yngre barn att upptäcka betydelsen av tal och räknande, genom välgrundade aktiviteter och handlingar som är meningsfulla sett ur barns perspektiv.

Erika Gudmundsson Olsson

Erika är legitimerad förskollärare och kvalitetsledare inom Pysslingen förskolor. Det innebär att hon arbetar verksamhetsnära och leder den pedagogiska utvecklingen framåt tillsammans med ledningsteamet och pedagoger. Hon möter såväl barn och vårdnadshavare som pedagoger för att rikta utbildningen mot målen i läroplanen. Observation, reflektion och analys ligger till grund för att skapa förutsättningar för goda och meningsfulla undervisningstillfällen.

Erika Kyrk Seger

Erika är förskollärare, utbildningskonsult och föreläsare med fokus på förskolans digitalisering. På sin hemsida Lärande framtid bloggar hon om förskolans vardag, digitalisering och utveckling. Hon är redaktör för boken Digitalt meningsskapande i förskolan (Lärarförlaget).

Helena Ackesjö

Helena är filosofie doktor och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. I sin forskning sätter hon gärna barns perspektiv i centrum, men också lärares uppdrag, arbete och villkor samt professionens möte med policyer. Framför allt fokuserar hon på villkor för undervisning i förskoleklass och fritidshem, barns skolstart och övergångar mellan skol- och verksamhetsformerna . Hon anlitas regelbundet av Skolverket, Skolinspektionen och utbildningsdepartementet. 

Helena Olsson

Helena är legitimerad förskollärare och pedagogista. Hon verkar som kvalitetsledare och tillhör ett ledningsteam. Hon har startat tre förskolor i Botkyrka kommun.

Katarina Divander

Katarina är konstnär, ateljerista och legitimerad förskollärare, legitimerad lärare i slöjd och bild på högstadiet samt bild och media på gymnasiet. Hon har också arbetat med konsultuppdrag när det gäller digitala verktyg i förskolan. Katarina arbetar nu som lärare i slöjd på Kunskapsskolan i rollen som förstelärare. Dessutom arbetar hon med sitt konstnärskap och med barn och ungdomar i olika åldrar på Kulturskolan och Barnkulturcentrum.

Lena Edlund

Lena har 30 års erfarenhet som förskollärare och förskolechef. Nu fortbildar hon personal i förskola. Hon är redaktör för boken och medverkar med inledning och ett kapitel. Hon har tidigare gett ut böckerna De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta barnen och undervisningen (båda på Lärarförlaget). Lena är fortbildare hos Lärarfortbildning AB.

Redaktör och författare av Den röda tråden

Lena Edlund har 30 års erfarenhet som förskollärare och förskolechef. Nu fortbildar hon personal i förskola för bl a Lärarforbildning AB. Hon är redaktör för boken och medverkar med inledning och ett kapitel. Hon har tidigare gett ut böckerna De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta barnen och undervisningen (båda på Lärarförlaget).