Elevsyn, människosyn och kunskapssyn...

Den anpassade grundskolan - när elevsynen lyfter lärandet

Denice Sverla

Den 2 juli byter skolformen namn till anpassade grundskolan. Denice Sverla ser möjligheten att namnbytet  kan  bli en nystart och ett lyft för att ta skolformen till nya nivåer. Det handlar om att ha höga förväntningar på eleverna och om vikten av att se den kompetenta eleven. Men också om att vi skapar lärandeprocesser som ger värde och motivation för eleverna - inte bara under skoltiden utan också i framtiden.

NYHET: Det digiloga klassrummet - varierad undervisning som inkluderar

Helen Larsson

Är det möjligt att låta elever i grundskolan själva få välja hur man vill lära sig? Ja, om vi som lärare erbjuder de verktyg vi faktiskt har, så är den  individualiserade undervisningen inom räckhåll. Vi vet ju att det finns massor av övningar och arbetssätt som leder till lärande - varför bara välja ett? Den här boken handlar om ett digilogt arbetssätt vars mål är ge att alla elever möjligheten att få vara sitt unika jag.

Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson

Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolvardag.
Författaren visar hur lärares bemötande kan stötta elever som utmanar – och utvecklar – sina lärare. Egna erfarenheter varvas med teori och forskning, vilket gör boken användbar både för den enskilda läraren och för arbetslaget.

Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro

Sirkka Persson

Skolnärvaro ge fler elever chansen att klara skolan och det är betydligt lättare att förebygga skolfrånvaro än att åtgärda den. Så hur kan du undvika skolfrånvaro och vad kan du göra för att de som redan blivit hemmasittare ska nå målen?

Följ rektor Sirkka Perssons arbete på Kringlaskolan och ta del av hennes erfarenheter av att vara rektor i ett av Södertäljes/Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden. En av skolans elever, som uttalar sig i boken, blev en av Sveriges mest kända då hon strejkade utanför riksdagen.

Föra tanken vidare

Ulla Wiklund

Ulla Wiklund beskriver två metoder att använda som verktyg för att utveckla ett nytt arbetssätt i klassrummet, och du får möta flera lärare som prövat metoderna. Genom deras beskrivningar av sin egen utveckling, och elevers egna ord om sitt lärande, får du inblickar i bokens huvudtema: att reflektera mera.

Första tiden - min guide för en trygg start

Maria Wiman

I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.

Hur man älskar ett barn

Janusz Korczak

I nyutgåvan av Hur man älskar ett barn, formulerar Janusz Korczak sin syn på barn och barns rättigheter, vilket lade grunden till Barnkonventionen.

L som i Läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola

Hasse Hedström

Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall

Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Pojken med extra allt – hur lärare kan bemöta adhd och autism

Alexander Skytte

Författare är läraren, föreläsaren och bloggaren Alexander Skytte. Alexander har diagnoserna adhd och autism. I den här boken kombinerar han på ett unikt sätt varje självupplevd berättelse från sin uppväxt med egna, vuxna reflektioner och kopplar dem till teori och forskning. På så sätt vill han öka medvetenheten om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Psykologi för klassrummet

Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin

Lärare behöver psykologisk kunskap för att lyckas i sitt lärandeuppdrag, inte minst för att få samspelet med en elev eller en klass att fungera. När psykologi möter pedagogik kan det åstadkomma förändringsprocesser som når längre än väntat. Här delar två skolpsykologer med sig av sin kunskap och sina erfarenheter genom att ge lärare handfasta råd.

NYHET 2023: Riskfylld lek och undervisning

Suzanne Axelsson

Den riskfyllda leken är sammanvävd med lärandet och undervisningen. Men vad är egentligen riskfylld lek och hur utvecklas och lär sig barnen genom den? Suzanne Axelsson utforskar lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. 

SÄLJSTART 2023 - förhandsbokas nu!

NYHET: Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa.

Ann Nordberg

Ann Nordberg ger dig enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Boken är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen.  För i mötet med barn finns många möjligheter att få barns språk att växa!

Värdeskapande lärande

Maria Wiman

Det värdeskapande lärandet ställer frågan ”För vem är denna kunskap värdefull idag?” Forskning visar att elevernas motivation ökar med detta inkluderande arbetssätt, där var och ens arbete räknas. I grunden ligger ett medvetet arbete med relationer, tydliga frågor och mål. Maria Wiman utsågs till ”Årets bästa lärare” 2019 av Handelskammaren.