Redo för en ny reform?

Bedömning i gymnasieskolan - mer än bara betyg

Jesper Grönlund

Nu står vi på tröskeln till en ny reform, där kursbetyg försvinner och ämnesbetyg införs. Nya reformer påverkar gymnasielärarnas praktik. Boken ger viktiga nycklar till Gy25, men den bidrar också med ett mindset att ta med sig nära nya reformer kommer – för det gör det alltid i skolans värld. Bedömning är mer än bara betyg.

Att leda förändringsarbete i förskola och skola - från motstånd till möjlighet

Peter Fowelin

Att leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje ledare. En av de centrala frågorna blir därför: Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna?

En utmärkt ledarskapsbok bl a för arbetslagsledare och andra mellanledare. 

Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson

Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolvardag.
Författaren visar hur lärares bemötande kan stötta elever som utmanar – och utvecklar – sina lärare. Egna erfarenheter varvas med teori och forskning, vilket gör boken användbar både för den enskilda läraren och för arbetslaget.

Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet - att utveckla undervisning

Suzanne Parmenius Swärd, Maria Brandin, Daniel Poland och Stina Widell

Författarna ger dig teorier, metoder och didaktiska reflektioner om det formella skrivandet. Du får också följa tre gymnasielärares arbete med att implementera strategier och modeller för det formella skrivandet i sina klassrum.

Första tiden - min guide för en trygg start

Maria Wiman

I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.

Hedersförtryck - så kan skolan motverka det

Påhl Ruin

Skolan har ett viktigt uppdrag i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Boken ger råd och exempel på hur personal i skolan kan arbeta strukturerat och genomtänkt med denna fråga.

Lärande ledarskap

Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland

Gästförfattare: Viviane Robinson

Här presenteras aktuell forskning om hur rektorer kan tillämpa ett lärande ledarskap för att utveckla en professionell lärandekultur. Genom att inta en hållning som är öppen för lärande kan en rektor föra samtal på ett sätt som vägleder lärarna att förändra undervisningen.

Mötet med texten – inkluderande läsundervisning

Jenny Edvardsson

Med ett inkluderande förhållningssätt, där alla elever får tillgång till strategier och stöd, lockar Jenny Edvardsson ovana läsare på gymnasiets yrkesprogram, inte minst pojkar, in i böckernas värld. Elevernas egna erfarenheter är centrala när de läser, reflekterar och diskuterar texter i såväl traditionell form som digitalt eller multimodalt.

Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall

Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Psykologi för klassrummet

Jenny Jakobsson Lundin och Tuija Lehtinen

En riktig läsarfavorit i ny upplaga. Som lärare behöver man inte bara förstå sina elever, utan en lika viktig aspekt handlar om att förstå och hantera sina egna känslor inför sin arbetssituation.

Två psykologer med lång erfarenhet från skolan ger sina handfasta och konkreta råd för klassrummet.

Yrkesdidaktikens mångfald

Viveca Lindberg, Andreas Fejes & Gun-Britt Wärvik (redaktörer) Anna Öhman, Eva Klope, Gunilla Berg Christoffersson, Ingela Leibring, Ingrid Carlgren, Jessica Wallin, Karolina Muhrman, Magnus Fjellström, Maria Christidis , Martina Wyszynska Johansson & Per-Olof Thång, Ola Lindholm, Ruhi Tyson, Susanne Köpsén & Per Andersson, Åsa Mårtensson & Per Andersson

Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Med avstamp i en forskarskola belyser här tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram tillsammans med några forskare yrkesutbildningens bredd och mångfald. Viktiga aspekter av yrkeslärares arbete lyfts fram, som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan olika ämnen.