Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet - att utveckla undervisning

Suzanne Parmenius Swärd, Maria Brandin, Daniel Poland och Stina Widell

Det här är en bok, skriven av en forskare och tre gymnasielärare som undervisar i olika ämnen, och som visar hur du som yrkesverksam eller blivande lärare kan främja elevernas lärande och skrivutveckling i olika ämnen. 

NYHET 2024

Lärarförlagets pris: 295 kr

Teorier, metoder och didaktiska reflektioner om det formella skrivandet

Forskaren Suzanne Parmenius Swärd ger dig den teoretiska plattform du behöver för att utveckla din undervisning i formellt skrivande. Du får i boken också följa tre gymnasielärares arbete med att implementera strategier och modeller för det formella skrivandet i sina klassrum. Du kan ta del av upplägg, elevtexter och dialoger med elever för att få en konkret inblick i hur man kan utforma undervisningen. Det handlar om allt från att punktmarkera struktur i olika texttyper till att öva på vetenskapliga texter i rapporter.    

Dessutom får du på ett unikt sätt följa lärarnas egna reflektioner kring den lärandeprocess de skapar i klassrummet; vad, varför och hur kan jag arbeta för att maximera elevernas lärande? 

Det här är en bok som förenar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Boken ger dig kunskap och idéer om hur du kan utveckla din undervisning, så att dina elever får ännu bättre förutsättningar att lyckas med sitt formella skrivande i gymnasieskolan. 

Vad innebär egentligen ett vetenskapligt förhållningssätt?

I stort kan man säga att eleverna måste läsa och diskutera texter av olika slag. De måste möta formella och vetenskapliga texter och kunna ta sig igenom dem. De ska förhålla sig kritiskt till det överflöd av information som möter oss människor dagligen och behöver då språkliga verktyg för att kunna uttrycka sig kritiskt. De behöver kunna bygga, alltså skapa och strukturera, formell och vetenskaplig text och genom texten formulera sin kunskap, bland annat med hjälp av relevant och adekvat användning och utredning av begrepp.

Men hur undervisar man för att allt detta ska ske?

För att kunna leda elever mot en utveckling av deras vetenskapliga skrivande, måste du själv som lärare vara medveten om de texter du vill att eleverna ska kunna skriva. Du behöver alltså förstå hur olika typer av vetenskaplig text är konstruerad. Det finns tekniker för att bygga den vetenskapliga texten. Behärskar du dessa tekniker kan de också integrera skrivundervisning i den ordinarie undervisningen.

Så här tycker våra läsare om Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet

Läs boken för din egen och dina elevers ökade språkliga förståelses skull.

Att utrycka sig är en grundläggande förmåga både i skolan och i livet i stort. Det blir särskilt tydligt både för elever och lärare i samband med bedömning. Elevernas ämneskunskaper döljs eller lyser beroende på språkliga formuleringar. I boken ”Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet” får vi följa några lärare som verkligen vill ge sina elever chansen att lyckas. Med nyvunna strategier för skrivande blir eleverna bättre inte bara i svenska utan i alla ämnen. I boken delar lärare exempel från klassrummet men också sina egna reflektioner om genomförd undervisning. Dessutom ges reflektioner på en meta-nivå tack vare Suzanne Parmenius Swärds didaktiska perspektiv. Läs boken för din egen och dina elevers ökade språkliga förståelses skull.

Jesper Grönlund, utvecklingsledare, Frida Professional

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Boken tar sig an undervisningens kärna med mål att förbättra elevresultaten. Det är en bok som förenar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Suzanne Parmenius Swärd är fil. dr i svenska med didaktisk inriktning, universitetslektor i pedagogiskt arbete och före detta ämneslärare i svenska och historia. 

Daniel Poland är ämneslärare i biologi och naturkunskap, med en doktorsexamen i marinbiologi.

Stina Widell är ämneslärare i svenska, filosofi och italienska.  

Maria Brandin är ämneslärare i engelska och svenska.

Om Bokens titel

Titel Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet
Författare Suzanne Parmenius Swärd, Maria Brandin, Daniel Poland och Stina Widell
Utgiven 2024
ISBN 9789188149855