Sandra Söderlund & Elisabeth Berggren

Sandra Söderlund & Elisabeth Berggren

”Ett kliv in i ett lärande för livet”

Varje barn är unikt och har fantastiska resurser. Det blev utgångspunkten för ett projektarbete i en förskola, där barnen erbjuds en mångfald av uttrycksformer och upplevelser.

I tre år arbetade förskollärarna Sandra Söderlund och Elisabeth Berggren utifrån sin barngrupps intresse för sagan om Bockarna Bruse. Den pedagogiska dokumentationen från projektet bildar grunden i en bok som tar med läsaren på hela resan – från det första mötet med nyanlända barn med olika hemspråk, via ett fantastiskt brobygge till konstruerandet av ett ekosystem.

– Redan efter första projektåret fick vi ståpäls. Genom ämnesövergripande arbete hade vi uppnått långt fler av läroplanens mål än vi hade tänkt från början. Språk, matematik, skapande, delaktighet, social kompetens och många fler. Genom att arbeta projektinriktat kan barnen ta klivet in i ett lärande för livet, säger Sandra Söderlund – eller om det är Elisabeth Berggren.

De är så samspelta efter snart fem års arbete med 4-5-åringar på hemvisten Stjärnfall på Tallåsplans förskola i Eskilstuna, att det ibland är svårt att hålla isär dem när de pratar eller skriver. Inte minst sedan de fick Ulla-Britta Bruuns stipendium 2012 och därmed möjlighet att samla ihop sina tankar och positiva erfarenheter från att arbeta med projekt och pedagogisk dokumentation.

– Med boken vill vi inspirera andra pedagoger och visa hur man kan arbeta för att nå en hög måluppfyllelse och ha hög kvalitet i verksamheten. Att alla kan arbeta så här, det är inte svårt! Och det gör stor skillnad.

– Många i förskolan tycker att de inte har förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. Men med ett projektinriktat arbetssätt kan man känna att man faktiskt hinner med – och framför allt får man känna sig som en bra pedagog. När man arbetar med barnens egna intressen som utgångspunkt, och använder pedagogisk dokumentation, visar barnen själva vägen och leder arbetet framåt. Arbetssättet blir ett förhållningssätt och vi har fantastiskt roligt tillsammans med barnen.

Vilket är förskollärarens viktigaste uppdrag?
– Att se varje barn som en kompetent och lärande individ som har rätt att ha tilltro till sin egen förmåga. Vi behöver möjliggöra för barn att tillägna sig verktyg som de har nytta av i lärandet, tro på att de kan och vill och göra deras tid i förskolan meningsfull. Barn tillägnar sig den kunskap de får möjlighet att utveckla, beroende på vilka pedagoger de möter. Varje minut och varje handling i förskolan blir betydelsefull för barnets lärande och utveckling.

Hur utvecklades ni metodiskt genom projektet?
– Vi blev bättre på att avgöra vad vi ska dokumentera, och vad barnen visar att vi ska följa och fortsätta arbeta med. Vi har också blivit bättre på att ta med barnen i den pedagogiska dokumentationen och att hinna reflektera trots tidsbrist. Vi hoppas att det ska framgå i boken hur vi gått tillväga.

Vilka kompetenser utvecklade ni?
– Vi har blivit säkrare i vilka verktyg vi ska använda och utvecklat vår förmåga att reflektera och analysera det barnen gör och säger. Vi fick också större tilltro till vår egen förmåga och blev mer självsäkra i vårt arbetssätt, bättre på att lyssna på och samtala med barnen och ställa produktiva frågor. I dag har vi ett mer utforskande arbetssätt än tidigare, och utvecklar hela tiden nya kunskaper och kompetenser.

Vad är nästa steg?
– Vi har handlett några pedagoger i att komma igång med projektarbeten och vill gärna fortsätta föreläsa och ge konkreta tips utifrån våra erfarenheter och kunskaper. Det finns ett behov och en efterfrågan att få praktisk handledning i den egna verksamheten. Det finns också ett stort behov av att barn får möta genomtänkta miljöer ute i verksamheterna. Vi skulle gärna vilja arbeta med att utveckla förskolors olika lärandemiljöer utifrån deras barngrupper och förutsättningar att arbeta.

Namn: Sandra Söderlund
Bor: Med Anders i Västerås
Utbildning: Lärare mot tidigare år med inriktning språk och språkutveckling, tog examen 2009. Har lärarlegitimation.
Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner, utveckla mig inom mitt jobb
Tre ord om Elisabeth: Kreativ, fantasirik, spontan

Namn: Elisabeth Berggren
Bor: Med Ronny på landet utanför Eskilstuna. Fyra vuxna barn och tre gosiga barnbarn.
Utbildning: Förskollärare med lokal behörighet, klar 2009. Innan dess 20 år som dagbarnvårdare.
Fritidsintressen: Linedance – blev världsmästare 2013. Familjen, utveckla mig inom mitt jobb, sy, trädgårdsarbeta, renovera.

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen