Lärande lek i förskoleklass

Annika Andréasson & Birgit Allard

Inget år är det andra likt, varje läsår möter man nya barn. Arbetet i förskoleklass ställer särskilda krav på verksamheten.

Annika Andréasson och Birgit Allard visar hur man kan skapa kontinuitet och sammanhang genom lek och lärande även om man bara har knappt ett år på sig.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Visa tilltro till barnens förmåga

När leken och lärandet får gå hand i hand blir barnen nyfikna och aktiva i sitt eget lärande. I Lärande lek i förskoleklass berättar Annika Andréasson och Birgit Allard om arbetet under ett läsår, inte minst i den så viktiga läs- och skrivutvecklingen.

Det handlar om att skapa goda relationer och en miljö som uppmuntrar samspel.

"En synnerligen kvalitetsutvecklande bok som skapar motivation för pedagogen"

RECENSION
Vi får följa en förskoleklass under ett läsår och guidas genom detta av två erfarna pedagoger med lång erfarenhet av att arbeta med sexåringar. Författarna Annika Andréasson och Birgit Allard erhöll 2014 Ulla-Britta Bruun-stipendiet och har deltagit i ett flertal forskningsprojekt. Att leken är en förutsättning för lärandet för de yngre barnen är oomtvistat men det är inte lika självklart att leken ska utgå från barnet och inte den vuxne. Författarna beskriver just detta, att man utgår från barnens egna föreställningar, förutsättningar och förmågor.

Boken beskriver hur man bedriver ett lustfyllt lärande utifrån miljö, organisation och innehåll, men man ska inte se den som en tips- och idébok utan som en handledning i hur man, utifrån förskoleklassens uppdrag, förhåller sig till såväl det enskilda barnet som gruppen. Ledordet är respekt och metoden är lust. Detta är en synnerligen inspirerande och kvalitetsutvecklande bok som skapar motivation för pedagogen.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 2, 2016

Stort utrymme ges åt barnens läs- och skrivintresse och hur det kan utvecklas i för barnen meningsfulla sammanhang. I alla lekstationer finns möjligheter till skrivande, etiketter, inköpslistor och andra tillbehör. Man strävar efter att omge barnen med en rik skriftspråkig miljö.

I kapitlen om läs- och skrivutveckling beskriver författarna hur olika aktiviteter samverkar och förstärker varandra, samtalandet och berättandet ger lust att skriva texter, att kommunicera. Berättelser och sagotexter kan dramatiseras.

Annika Persson
förskollärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

När leken och lärandet får gå hand i hand.
Annika Andréasson, är förskollärare och verksamhetsutvecklare i Göteborgs stad som tillsammans med Birgit Allard, förskollärare skrivit boken. Båda mottog Ulla-Britta Bruun-stipendiet 2014. 

Mer om Annika Andréasson och Birgit Allard finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Lärande lek i förskoleklass

Titel Lärande lek i förskoleklass
Författare Annika Andréasson & Birgit Allard
Utgiven 2015
ISBN 9789188149008