Lärande lek i förskoleklass

278 kr

Läs ett smakprov

Annika Andréasson & Birgit Allard, 2015

Beskrivning

 

Annika Andréasson

Lärande lek i förskoleklass

När leken och lärandet får gå hand i hand blir barnen nyfikna och aktiva i sitt eget lärande. Följ med förskoleklasslärarna Annika Andréasson och Birgit Allard under ett läsår där barn och lärare arbetar mot målen genom att exempelvis lösa korsord, leka sjukhus eller ha en egen omröstning i Melodifestivalen.

Det handlar om att utgå från varje barns erfarenheter, kunskaper och funderingar och att visa tilltro till deras förmåga. Om att skapa goda relationer och en miljö som uppmuntrar samspel, förklarar Annika Andréasson och Birgit Allard. Med många exempel kopplade till forskning visar de hur barnen i deras förskoleklasser blir nyfikna, motiverade och intresserade av att lära sig nya saker. På så sätt läggs grunden till en livslång lust att lära.

Innehåll
Förord

Om synen på utveckling
Utveckling som väv

Förskoleklassens uppdrag
Behöver tydliggöras

Välkomna till skolan
Viktigt skapa trygghet
Att lära känna kamraterna
Den användbara fotoväggen

Skapa ett positivt klimat
Förtroendefulla relationer
Lärarens ledarskap
Barn lär av varandra
Det är inte orättvist, det är bara olika!

Fantasilek och sagor utvecklar språket
Egna små sagor
Välkända texter på väggarna
Samtal i vardagliga situationer

Miljöer för lärande lek och utveckling
En miljö för samspel
Leken en viktig grund
Miljön ur ett genusperspektiv
En miljö som andas förväntningar
Vacker och estetisk miljö
Barnen är delaktiga i miljön

Talat och skrivet språk går hand i hand
Monologen stimulerar skriftspråket
Lärande i meningsfulla sammanhang

Struktur, tydlighet och rutiner
Lilla gruppen
Lekstunden
Övergångar mellan aktiviteter
Aktivitetsskyltar

Relationen mellan lek och lärande
Vuxnas roll i leken
Barnens egen lek
Vuxnas styrning

Tala, skriva och läsa för språkets skull
Motsatta föreställningar
Literacy – mer än att läsa och skriva
Tala och skriva – likheter och skillnader
Lust till språket
Samtal om texter
Möta barnen individuellt
Skriva i leken
Korsord
Versaler eller gemener?
Skapa förståelse för olikheter
Hur möter vi barnen i deras skrivande?
Språklig medvetenhet
Språkträningsprogram
Bemöta mindre motiverade barn

Meningsskapande i alla sammanhang
Matematisera
Lärarens roll i matematiken
Knyta an till barnens värld
Möta begrepp i olika sammanhang
Fingervirkning och 60-metersfest
Lärarens agerande
Motivation och tilltro till den egna förmågan
Utveckla språk och begrepp
Det informella lärandet blir formellt

Demokrati, delaktighet och inflytande
Barnens inflytande är lärarens ansvar
Inflytande på riktigt
Inflytande över miljön

En verksamhet efter barnens intressen
Planering och rutiner
Vilka mål ska vi arbeta mot?
Kontinuerlig dokumentation
En förmåga man behöver träna upp

Digitala verktyg som hjälp att nå målen
Nya digitala verktyg
Dator blir språkutvecklande
Omvärlden i klassrummet
Tokiga porträttbilder

Samling som inspirerar till lek
Barnens populärkultur
Melodifestivalen
Självgående arbetssätt
Alla gör inte samma sak samtidigt
Dymmelonsdagspass
Barnen styr aktiviteten
Helhetssyn på barnen

Kartläggning för utvärdering
Kvalitativa samtal

Övergångar – till och från förskoleklassen
Övergång mellan förskola och förskoleklass
Besök i förskolan
Gemensam övergångsplan
Barnen kommer till oss
Informationsmöte och förberedelser
Övergång mellan förskoleklass och årskurs 1
Auskultation i förskoleklassen
Skriva gemensam saga

Efterord

Litteratur

Bonusmaterial
Trolleri
Dramatisera spökhistoria
Gåtor
Korsord

Mer information

Vikt 0.48 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

254

Utgivning

14 oktober 2015

Recension

Stort utrymme ges åt barnens läs- och skrivintresse och hur det kan utvecklas i för barnen meningsfulla sammanhang. I alla lekstationer finns möjligheter till skrivande, etiketter, inköpslistor och andra tillbehör. Man strävar efter att omge barnen med en rik skriftspråkig miljö. I kapitlen om läs- och skrivutveckling beskriver författarna hur olika aktiviteter samverkar och förstärker varandra, samtalandet och berättandet ger lust att skriva texter, att kommunicera. Berättelser och sagotexter kan dramatiseras.

Annika Persson, förskollärare

Läs recension i sin helhet

 

Bibliotekstjänst

Andreasson, Annika
Lärande lek i förskoleklass
Publiceras i BTJ-häftet nr 2, 2016
Lektör Ulf Mårtensson

Recension
Vi får följa en förskoleklass under ett läsår och guidas genom detta av två erfarna pedagoger med lång erfarenhet av att arbeta med sexåringar. Författarna Annika Andréasson och Birgit Allard erhöll 2014 Ulla-Britta Bruun-stipendiet och har deltagit i ett flertal forskningsprojekt. Att leken är en förutsättning för lärandet för de yngre barnen är oomtvistat men det är inte lika självklart att leken ska utgå från barnet och inte den vuxne. Författarna beskriver just detta, att man utgår från barnens egna föreställningar, förutsättningar och förmågor. Boken beskriver hur man bedriver ett lustfyllt lärande utifrån miljö, organisation och innehåll, men man ska inte se den som en tips- och idébok utan som en handledning i hur man, utifrån förskoleklassens uppdrag, förhåller sig till såväl det enskilda barnet som gruppen. Ledordet är respekt och metoden är lust. Detta är en synnerligen inspirerande och kvalitetsutvecklande bok som skapar motivation för pedagogen.

Citat

Boken beskriver hur man bedriver ett lustfyllt lärande utifrån miljö, organisation och innehåll. Ledordet är respekt och metoden är lust. Detta är en synnerligen inspirerande och kvalitetsutvecklande bok som skapar motivation för pedagogen.


Ulf Mårtensson, Bibliotekstjänst

Du gillar kanske också…

E-post
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen