Att bryta mönster

278 kr

Läs ett smakprov

Margareta Öhman (red), 2017

Artikelnr: 9789188149176 Kategori: Taggar: , , ,

Beskrivning

Margareta Öhman

Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt

I antologin Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt lyfts olika aspekter i arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass. Redaktören Margareta Öhman är psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Här har hon samlat praktiker och forskare från Sverige, Norge och Danmark för att ge en bild av hur mönster för samvaro byggs upp och hur normer för makt och mångfald kan analyseras och förändras.

Det sociala klimatet i en barngrupp är alltid vuxnas ansvar, konstaterar Margareta Öhman. Varje pedagog måste våga och kunna se det som sker i verksamheten – det ingår i det pedagogiska uppdraget. Dessutom måste hen arbeta förebyggande och ha beredskap att möta varje kränkande handling med en insats.

Redaktör är Margareta Öhman, som tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv och är en uppskattad föreläsare. Här har hon själv skrivit två kapitel och därutöver medverkar praktiker och forskare från Sverige, Norge samt Danmark och delar med sig av sina erfarenheter och tankar.

”Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Mönster som måste brytas”, skriver Margareta Öhman. I boken delar hon och hennes medförfattare med sig av sina erfarenheter, tankar och konkreta verktyg på hur det kan gå till.

 

Innehåll

Perspektiv och mönster styr våra tankar, Margareta Öhman 

Gränsen går när man slutar skratta, Lisa Hellström

De yngsta barnen – empati och omtanke, Anne Margrethe Larsen

Att synliggöra och förändra normer, Karin Salmson

Att skapa en inkluderande förskola, Kristina Szönyi

Ibland är Bo också snäll, Ditte Dalum Christoffersen 

Konkreta verktyg – inga hyllvärmare, Theres Normark

Från utanförskap till gemenskap, Kari Pape

Fånga ögonblick – skapa tanketid, Camilla Lindgren & Tuula Torro

Relationerna kommer alltid först, Margareta Öhman

Mer information

Vikt 0.37 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

192

Utgivning

18 april 2017

Recension

Margareta Öhman
Att bryta mönster
Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2017.
Lektör Ulf Malmqvist

Recension
Att bryta mönster är ett utmärkt redskap för att kunna förhålla sig till den ändrade diskrimineringslagstiftningen från den första januari 2017. Den plan som tidigare årligen skulle uppdateras ska ersättas med kontinuerlig dokumentation och utvärdering. Margareta Öhman är psykolog och har skrivit ett flertal böcker med relationellt perspektiv. I den här volymen fungerar hon både som redaktör och som författare. Tillsammans med nio medförfattare presenteras olika perspektiv på relationer, normer och barns rätt. Flertalet av bokens författare är förskollärare, men här återfinns även representanter från högskola och andra områden i samhället. Bokens främsta värde återfinns i de partier som återger konkreta exempel och handfasta verktyg i arbetet kring barns lika rättigheter. Varje kapitel inleds med en författarpresentation och avslutas med en litteraturlista. Boken vänder sig till pedagoger verksamma i förskolan, i ledningsfunktion och till pedagoger under utbildning.

 

Från Pedagog Mölndal
Sommarlovet närmar sig sitt slut och i min boktrave på sju böcker jag MÅSTE läsa på semestern har jag nu kommit ner till den arbetsrelaterade litteraturen. Att bryta mönster- relationer, normer och barn rätt är näst på tur. Lite motstånd känner jag inför att mentalt sätta på mig arbetsglasögonen men när jag väl gör det så fångas jag av innehållet i boken.

Att verka för inkludering
Boken handlar om ett viktigt och ibland svårt arbete – att bryta negativa mönster, att motverka utanförskap och verka för inkludering, förståelse, allas rätt att vara och bli den bästa versionen av sig själv. Orden och begreppen är många och komplexa. Precis som själva fenomenen exkludering och inkludering, för man måste nog prata om båda begreppen, något boken lyfter genom att blanda olika utgångspunkter i teori och praktik.

Det främjande arbetet gestaltas i exempel och det viktiga normkritiska arbetet fördjupas i ett kapitel om normkreativitet. Detta arbete är själva kärnan i vårt uppdrag som lärare; att skapa goda relationer, träna strategier och ge modeller.

Användbara verktyg
Halvvägs in i boken börjar jag möta nya begrepp, som social exklusionsångest. Det vill säga att önskan om tillhörighet är starkare än till och med någons värdighet och att en människa därför ändå stannar i ett sammanhang som inte är gynnsamt för individen. Jag får redskap för att bena ut situationer där intra-agerande krafter påverkar barnen inblandade i lek eller aktiviteter.

Jag får också verktyg för hur jag kan se på mig själv som pedagog som observerar och agerar, hur jag kan hjälpa eller stjälpa beroende på vilka värderingar som filtreras genom mig. Barnets upplevelse av kränkning måste alltid tas på allvar och med hjälp av de olika exemplen, nya begrepp och fördjupande verktyg som presenteras i boken känner jag mig bättre rustad att möta mina framtida elever.

En viktig bok som borde läsas av alla
Bokens avslutande kapitel har fokus på det ständiga relationsarbetet. I den pedagogiska relationen finns en klar målstyrning genom avsikten att bidra till barns lärande men omsorg om den andres välbefinnande är en avgörande ingrediens i varje relation. Öhman skriver om hur vi måste våga syna oss själva i sömmarna och reflektera både enskilt och tillsammans i arbetslaget kring hur vi möter barnen och vilket lärande vi bidrar till.

Att bryta mönster (Lärarförlaget 2017) är en bok som borde finnas på litteraturlistorna för alla olika former av lärarutbildning. Nästa VFU-student som hälsas välkommen i vårt klassrum kommer definitivt att uppmanas att läsa denna bok som ger både insikt och redskap för en mer tillgänglig lärandemiljö för alla barn.

Kristina Alhäll
Förskollärare i förskoleklass, Bosgårdsskolan

 

Alla borde läsa den
Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt är en antologi med tio texter om hur mönster för samvaro byggs upp och hur normer kan ta sig uttryck, analyseras och förändras. De tio författarna belyser ämnet och betonar det ansvar lärarna har för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och förebygga negativa sociala mönster.

Alla barn har rätt att skyddas mot alla former av diskriminering. Samtliga sju diskrimineringsgrunder ska ingå i det främjande arbetet och varje kränkande handling ska mötas av en aktiv insats från en vuxen. Arbetet ska dokumenteras och utvärderas kontinuerligt.

Att arbeta normkritiskt innebär att synliggöra och ifrågasätta de normer som är rådande och analysera vilka effekter de kan få, till exempel diskriminering och mobbning. Därefter ska det normkreativa arbetet ta över, det vill säga arbetet för att förändra och bredda normerna genom aktiv handling för att lyfta fram och bejaka olikheter.

När förskola och skola tar ansvar för värdegrunden och levandegör den i praktiken har alla barn och elever möjlighet att känna sig trygga, utvecklas och känna att de är en tillgång i gruppen. Barns utvecklings- och lärprocesser handlar inte enbart om de intellektuella och kognitiva förmågorna som stimuleras genom olika ämnen som matematik och skriftspråk, utan även icke-kognitiva förmågorna som uthållighet, samarbete och kommunikation som stimuleras i samspel med andra. Att varje barn och elev har en tilltro till sin egen förmåga och en positiv syn på sin omgivning är ett gott utgångsläge för en hållbar framtid.

Det sociala klimatet i förskola och skola är de vuxnas ansvar och det ställer höga krav på lärarna. De behöver gedigen kunskap om känslor, empati och självreglering och tid för att reflektera tillsammans om sin praktik.

Det här är en mycket angelägen och viktig bok. Alla borde läsa den. Stundom gör det ont att läsa citat och exempel om diskriminering och mobbning. Om barnets (människans) längtan efter att tillhöra, att söka gemenskap och konsekvenserna av att bli nekad tillträde. Det går rakt in i hjärtat. Dagens stora barn- och elevgrupper, lärar- och vikariebrist kan få stora konsekvenser för värdegrundsarbetet och arbetet mot diskriminering. Alldeles för stora konsekvenser.

AV HELENA LÜCKNER

Tidningen Förskolan nr 10 2017

Citat

Citat från bokens tio kapitel

 Margareta Öhman

Där livet levs lever också värden som blir synliga först genom normkritiskt arbete.

Vad är det vi behöver kunna se för att ingripa på ett utvecklande sätt?

 Lisa Hellström

Det är inte upp till huvudmannen att avgöra om det skett en kränkning eller inte – det är barnets upplevelse som räknas.

 Anne Margrethe Larsen

För att förhindra att kränkande situationer uppstår krävs ett kontinuerligt arbete och ständig närvaro av oss pedagoger.

 Karin Salmson

Den som befinner sig i normens kärna löper minst risk att utsättas för mobbning eller diskriminering och har samtidigt flest fördelar.

 Kristina Szönyi

Att arbeta i en inkluderande verksamhet som förskolan innebär att arbeta för alla barns delaktighet.

 Ditte Dalum Christoffersen

I vissa situationer blir processer som kännetecknas av förakt eller avsaknad av empati det ’normala’ inför andra.

 Theres Normark

Tillsammans kan vi lägga grunden till icke-diskriminering och hjälpa barn till insikt om att de kan få hjälp om de utsätts eller utsätter någon för diskriminering.

 Kari Pape

Att anpassa verksamheten så att den stödjer barns utveckling av empati är centralt när det gäller att förebygga uteslutning och trakasserier.

  Camilla Lindgren & Tuula Torro

 

En ensam eldsjäl lyckas inte med att främja likabehandling och skapa en miljö där alla känner sig trygga och accepterade.

 

 

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen