Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro

Presentation av kapitelförfattarna

Bokens författare är yrkesverksamma inom olika professioner och inom olika verksamheter, men de har alla erfarenhet av arbetet kring barn i problematisk skolfrånvaro.

Sirkka Persson utifrån sin långa erfarenhet som rektor och skolutvecklare med uppdrag bland annat kring närvarofrämjande arbete.  Övriga skribenter har varit en del av TIPS-teamet (Tidiga Insatser vid Problematisk Skolfrånvaro) ett samverkansprojekt som var aktivt på Hisingen i Göteborg under åren 2019-2022. 

Till boken Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro>>

Välkommen att läsa mer om bokens författare:

Ausdis Collberg

Ausdis är socionom och arbetar inom socialtjänsten sedan många år. Hon har en vidareutbildning i familjeterapi med systemisk inriktning. Hon har bland annat arbetat som familjebehandlare och med föräldrastöd i förskolan. Under de senaste åren har hon arbetat med samverkan runt skolnärvaroproblem i TIPS-teamet och Samverkansteamet för ökad skolnärvaro på Hisingen i Göteborg.”

Kapitel 10: Socialtjänsten som resurs i arbetet med problematisk skolfrånvaro 

Malin Ekfeldt

Malin är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga inom primärvård och skola. Hon har erfarenhet av såväl kliniskt arbete med barn i skolfrånvaro som av mer övergripande arbete gällande samverkan och skolfrånvaro, bland annat genom TIPS-teamet. Sedan 2018 är hon verksam på en mottagning för Ungas psykiska hälsa i Göteborg

Kapitel 3: Ångest i skolan
Kapitel 11: Vårdens roll vid skolfrånvaro

Helena Engström

Helena har en Masterexamen inom socialt arbete samt en vård- och omsorgslärarexamen. Hon har en mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med barn och familjer och har undervisat i vuxenutbildning inom vård och omsorg. I sin nuvarande roll som koordinator inom Familjecentrerat arbetssätt arbetar hon på strategisk nivå med samverkansfrågor för att främja goda uppväxtvillkor och fullföljda studier. Helena håller utbildningar i SIP och var projektledare i TIPS-teamet.

Kapitel 12: Samordnat arbete i praktiken  

Kerstin Hassan

Kerstin är legitimerad psykolog under specialisering inom klinisk barn och ungdomspsykologi och har flerårig erfarenhet av behandlings- och utredningsarbete med barn och ungdomar. Hon arbetar som psykologiskt ledningsansvarig på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning samt föreläser för personal inom vård och skola om problematisk skolfrånvaro.

Kapitel 3: Ångest i skolan
Kapitel 4: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problematisk skolfrånvaro 
Kapitel 11: Vårdens roll vid skolfrånvaro

Anna Orwallius

Anna är leg. fysioterapeut och utbildare med mångårig erfarenhet av metodutveckling gällande fysisk aktivitet som förebyggande och åtgärdande/behandlande insats inom primärvård och elevhälsa samt samverkan med aktörer inom kommun, föreningsliv och privat sektor. För Anna handlar det om att hjälpa till att hitta glimtar av rörelseglädje, stärka barnets rörelseidentitet som ger en hållbarhet i rörelse, kropp och mående!

Kapitel 6: Rörelse som möjlighet

Matias Pitkänen

Matias är legitimerad psykolog med bred erfarenhet av att arbeta med barn, unga och frågor rörande skolfrånvaro. Han har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin och är idag verksam som skolpsykolog i Göteborg. I rollen som skolpsykolog så var Matias en del av TIPS-teamet. Inom Göteborgs stad så har Matias dessutom arbetat med frånvarofrågor på en övergripande nivå.

Kapitel 2: Elevens delaktighet
Kapitel 8: Omfattande frånvaro och en tillgänglig lärmiljö   

Henrik Råneberg

Henrik är legitimerad psykolog under specialisering inom neuropsykologi och har mångårig erfarenhet av bedömning och utredningsarbete av barn, ungdomar samt vuxna. Han har arbetat både kliniskt med barn i skolfrånvaro och i mer övergripande samverkan genom TIPS-teamet. Idag arbetar han på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, samt är medlem i regionalt processteam med uppdrag att utarbeta regionala riktlinjer gällande ADHD och autism. 

Kapitel 4: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problematisk skolfrånvaro 
Kapitel 11: Vårdens roll vid skolfrånvaro

Sofia Ward

Sofia är socionom och har arbetat många år med myndighetsutövning som rör barn och unga inom socialtjänsten, både som handläggare och arbetsledare. Hon har också erfarenhet av att ha arbetat som samordnare för ett Skolfamteam. Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolgången för barn som är placerade i familjehem.  De senaste åren har hon arbetat med tvärprofessionell samverkan kring problematisk skolfrånvaro först inom projektet TIPS-teamet som sedan utmynnade i nuvarande Samverkansteamet för ökad skolnärvaro Hisingen. Hon har en vidareutbildning i familjeterapi med systemisk inriktning.

Kapitel 10: Socialtjänsten som resurs i arbetet med problematisk skolfrånvaro 

Redaktörer och författare av Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro

Max Hjorton har de senaste åren arbetat i Göteborgs stad som övergripande specialpedagog med fokus på problematisk skolfrånvaro och samverkan.

Kapitel 2: Elevens delaktighet 
Kapitel 5: Oro för vad kompisar ska säga
Kapitel 8: Omfattande frånvaro och en tillgänglig lärmiljö
Kapitel 9: Tvärprofessionell frånvaroutredning
Kapitel 12: Samordnat arbete i praktiken  

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. 2020 nominerades Sirkka Persson till årets rektor.  Idag arbetar hon med verksamhetsutveckling och har tidigare skrivit Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro.

Kapitel 1: Närvarofrämjande arbete i skolans organisation
Kapitel 7: Åtgärdande arbete i skolan  

Fler böcker inom området