Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Lena M Olsson

Beprövad erfarenhet kan bidra till måluppfyllelsen. Lena M Olsson undersöker begreppet "beprövad erfarenhet" och bjuder i sin bok på mängder av goda exempel och möjliga vägar framåt. 

Boken vänder sig till lärare från förskola till högskola samt lärarstudenter.

Lärarförlagets pris: 100 kr 278 kr

Läraryrket är ett komplext yrke

"Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet."
Så står det i skollagen – och det gäller hela utbildningssystemet från förskola till högskola.

Men vad betyder det egentligen? Begreppet beprövad erfarenhet är särskilt otydligt.

Boken ger perspektiv på när erfarenhet kan anses vara beprövad och hur den kan bidra till att utveckla skolan och lärarprofessionen. Författaren gör en noggrann genomlysning av utredningar, rapporter och aktuell forskning. Hon lyfter också fram goda exempel och möjliga vägar framåt.

Olsson skriver också föredömligt om hur beprövad erfarenhet kan bidra till måluppfyllelsen i lärares kärnuppdrag

RECENSION
Skollagen dikterar att skolans verksamhet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det senare begreppet är föremål för Lena M. Olssons, sociolog med lång erfarenhet av utredningsarbete, diskussion. En grundläggande frågeställning är vad vi kan enas om att begreppet bör avse. Vad kan krävas för att en erfarenhet ska anses vara beprövad? För att svara upp mot skollagens krav räcker det inte med den enskilde lärarens tysta kunskap, utan det är kollektiva, testade erfarenheter som skollagen syftar på. Idén är sprungen ur framför allt de medicinska yrkenas motsvarande – och äldre – formuleringar i sina respektive styrdokument. Hur kan de vara en tolkningshjälp?

Olsson belyser på ett överskådligt vis hur begreppsanvändningen ser ut både inom och utanför utbildningsväsendet. Olsson skriver också föredömligt om hur beprövad erfarenhet kan bidra till måluppfyllelsen i lärares kärnuppdrag. Texten kan vara underlag för lärare från för- till högskola för fortsatta diskussioner i sina verksamheters kvalitetsarbete.


Linus Björk
Lektör BTJ

BTJ-häftet nr 7, 2019

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Perspektiv och exempel på beprövad erfarenhet inom utbildning
Lena M Olsson är Fil. lic i sociologi, med lång erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom utbildning. Inom Skolverket och Lärarförbundet har hon bland annat arbetat med lärares och skolledares professionsutveckling.

Om Från tyst kunskap

Titel Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet 
Författare Lena M Olsson
Utgiven 2018
ISBN 9789188149305