Barn som oroar - bemötande och metoder i förskola och förskoleklass

Hasse Hedström
Hur bemöter man utagerande förskolebarn som har svårt att samspela och ofta hamnar i konflikt? Pedagoger och forskare berättar om verktyg och förhållningssätt som underlättar arbetet i vardagen. Boken ger exempel på en rad framgångsrika strategier där den röda tråden är att barn lär av att lyckas.

En bra start - om inskolning och föräldrakontakt i förskolan

Marie Eriksson
En genomtänkt introduktion skapar de bästa förutsättningarna för barn, föräldrar och pedagoger. Ett lyhört förhållningssätt är A och O, menar författaren. I den här boken får nyutbildade förskollärare både stöd och konkreta idéer, och erfarna pedagoger inspireras att vidareutveckla sin föräldrakontakt och verksamhet.

Leda och lära tillsammans – medledarskap i förskolan

Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög
Förskolerektorerna Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög har med stormöten och litteraturläsning lyckats skapa en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag. Med boken vill de inspirera chefer och medarbetare i förskolan att våga satsa på utvecklingsarbete och medledarskap.

Lekfullt samspel

Kari Pape
En praktiskt inriktad bok som kretsar kring den viktiga frågan ”Hur skapar man en samsyn kring lekens betydelse och hur får man arbetslaget att dra åt samma håll, så att leken och det lekfulla samspelet ges första prioritet i förskolan?” Både rektorns och förskollärarens roll diskuteras, liksom hur man får med föräldrarna.

Perspektiv på övergångar: förskola>förskoleklass>skola

Helene Lumholdt
För barnen innebär förskoleklassen två byten mellan olika skolformer på mindre än ett år. Det är något som pedagogerna måste hantera för att skapa så bra övergångar som möjligt för barnen. I boken diskuterar bland annat pedagoger, skolledare och forskare förskoleklassens speciella förutsättningar. Den vänder sig till alla som arbetar i förskola, förskoleklass och de tidiga åren i skolan.