Förskolans systematiska kvalitetsarbete - utmaningar och möjligheter

Presentation av kapitelförfattarna

Äntligen möts forskning och praktik kring det systematiska kvalitetsarbetet - och det utifrån olika perspektiv och yrkesroller. Erika Wallin har samlat förskollärare, utvecklingsledare, kvalitetschefer, rektorer, forskare och en filosof för att ge oss en bred bild av såväl utmaningar som möjligheter i kvalitetsarbetet.

Tillsammans bjuder de på såväl strategier som exempel på dokumentation, reflektion och analys samt hur vi kan utveckla undervisningen och förskolans utbildning. En bok på vetenskaplig grund med en stor portion beprövad erfarenhet. 

Förskolans systematiska kvalitetsarbete - utmaningar och möjligheterhållbar utveckling i förskolan

Välkommen att läsa mer om bokens författare:

Ellinor Bengtsson

Elinor är förskollärare och har arbetat i försko­lans värld i över 20 år. Hon motiveras av ett starkt intresse för att driva förskolans utveckling framåt genom systematiskt kvalitetsarbete och organisering. I dag arbetar Ellinor som rektor i förskolan i Nyköpings kommun. 

Kapitel 3: Hur blir systematiskt kvalitetsarbete enkelt, roligt och meningsfullt?
Kapitel 11: SKA i styrkedjan – från barn till huvudman och tillbaka

Erika Wallin

Erika är förskollärare och arbetar i dag som kommundoktorand. Halva sin arbetstid har hon ett uppdrag som utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings kommun och i den andra delen av sin tjänst har hon en doktorandtjänst på Södertörns högskola, Centrum för praktisk kunskap. Hennes avhandlingsprojekt handlar om utvecklingsarbete, professionskunskap och kollektiva lärprocesser i förskolan. Erika driver även Instagramkontot @reflektera_mera_erika_wallin.

Kapitel 9: Reflektion som motor i vårt systematiska kvalitetsarbete
Kapitel 13: Konsten att skapa förbättring

Frida Lindroth

Frida är förskollärare, specialpedagog och har en licentiat­examen i pedagogik. Hennes forskning rör förskolans dokumenta­tionspraktik, och hon har flerårig erfarenhet av att leda och utveckla systematiskt kvalitetsarbete hos såväl kommunala som fristående huvudmän. Frida är verksam som kvalitetschef hos en huvudman med drygt 100 förskolor inom Sverige.

Kapitel 6: Att låta det viktigaste ta plats i förskolans systematiska kvalitetsarbete

Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet och innehar en UNESCO-professur i förskolepedagogik och hållbarhet. Hennes forskning har framför allt fokuserat på barns lärande och hur förskolan skapar förutsättningar för detta. Under senare år har hållbarhetsfrågor varit i fokus, men barns perspektiv har alltid varit centralt i hennes forskning.

Kapitel 5: Kvalitet i förskolan – för barnens skull

Jan Håkansson

Jan är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Han har arbetat med forskningsöversikter kring undervisning, skolutveckling, ledarskap och lärarskicklighet samt har lång erfarenhet som forskare, rådgivare och utbildare när det gäller systematiskt kvalitetsarbete i alla skolformer.

Kapitel 1: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - förutsättningar och främjande faktorer

Jonna Bornemark

Jonna är professor i filosofi med ett intresse för att bredda kunskapsbegreppet så det inkluderar sådant som omdömeskunskap, kroppslig kunskap och emotionell kunskap. Teman hon skrivit om i bland annat Det omätbaras renässans (Volante, 2018) och Horisonten finns alltid kvar  (Volante, 2020). Hon arbetar på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Kapitel 12: Kan man ha ett kvalitetsarbete som letar efter känslan?
Kapitel 12b: Känslans roll i kvalitetsarbete: lektioner från Lerum och en gammal dualist

Josefin Malm

Josefin är förskollärare och pedagogista. Hon har jobbat som förskollärare i Göteborg sedan 2009, arbetar nu som förskollärare och med pedagogisk handledning och verksamhetsutveckling. Driver sedan 2016 Förskolepodden − vi pratar förskola tillsammans med Sofie Källhage. Har tidigare skrivit två böcker om förskolans uppdrag, föreläser och skriver artiklar om undervisning i förskolan.

Kapitel 8: Med blicken på oss själva – att utveckla vår undervisning genom systematiskt kvalitetsarbete

Karin Alnervik

Karin är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon har lång och mångsidig erfarenhet från olika utvecklingsarenor i förskolan: i barngrupp, kommunalt, regionalt och i nationell regi. Tillsammans med sin man har Karin drivit tre förskolor. Som forskare har hon främst intresserat sig för praktikutvecklande forskning.

Kapitel 7: Betydelsen av att uppleva dokumentationsarbete som något användbart

Karin Widegren

Karin flätar ihop erfarenheter och insikter från sina tre universitetsutbildningar till förskollärare, arkeolog och rektor och fyller mellanrummen med skönlitteratur, skog och skrömt. Under arkeologi­studierna intresserade sig Karin för idén om det Tredje rummet, en plats där något nytt uppstår i mötet mellan människa, miljö och material. I dag är Tredje rummet namnet på Floda förskolors mötesplats för inre och yttre omställning.

Kapitel 12: Kan man ha ett kvalitetsarbete som letar efter känslan?
Kapitel 12a: Små vardagliga handlingar som kan bli stora tillsammans över tid

Linda Gustafsson

Linda är förskollärare och grundskollärare MaNO 4−9. Hon har arbetat i förskolan sedan 2008.

Kapitel 4: Kvalitetsarbete med utgångspunkt i förskolans återkommande vardagssituationer

Linda Jonston Bergsten

Linda är förskollärare med ett försteläraruppdrag, har arbetat i förskolan sedan 1997 och är dessutom utbildad pedagogista.

Kapitel 4: Kvalitetsarbete med utgångspunkt i förskolans återkommande vardagssituationer

Linda Larsson

Linda är förskollärare och har arbetat i förskolans värld i nästan 20 år. Linda har alltid haft ett starkt engagemang när det kommer till att driva utvecklingsarbete och att få olika delar att bilda en helhet genom systematiskt kvalitetsarbete och delaktighet. I dag arbetar Linda som rektor för förskolan i Nyköpings kommun.

Kapitel 3: Hur blir systematiskt kvalitetsarbete enkelt, roligt och meningsfullt?

Maria Elbrand

Maria är pedagogisk lagledare, ateljerista och förskollärare i Brunnsäng-Grusåsens förskolor, Södertälje. Maria har en magisterexamen med huvudområde i den praktiska kunskapens teori, vid Södertörns högskola. Vid sidan av arbetet på förskolan driver Maria Instagramkontot @denforundrade.

Kapitel 10: Barns delaktighet i vårt systematiska kvalitetsarbete

Pia Williams

Pia är professor i barn-och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Hennes forskning riktar fokus mot förskolans kvalitet och förskollärares professionalitet i förhållande till barns villkor för lärande och utveckling i förskolan.

Kapitel 5: Kvalitet i förskolan – för barnens skull

Sanna Wisäter

Sanna är förskollärare och arbetar även som handledare och verksamhetsutvecklare både mot och med arbetslag, rektorer och huvudman. Under de senaste åren har hennes utveck­lingsarbete handlat om det systematiska kvalitetsarbetet och hur förskolan kan utveckla bättre och mer hållbara arbetssätt. Syftet är att göra det begripligt, meningsfullt och hanterbart för förskolan, och på så vis ge förskolan ett ägarskap i sitt arbete.

Kapitel 2: Riktning, struktur och samsyn - en förutsättning för ett kvalitetsutvecklande arbete

Sarah Reynolds

Sarah har mer än 30 års erfarenhet av pedagogiskt arbete, där hennes driv alltid har varit barns rätt till hög kvalitet i förskolan. Under åren som rektor har hon gjort en vändning från att leda kvalitetsarbetet utifrån distinkta mål-och resultatstyrda processer, till att numera låta känsla och omdöme vägleda och ta plats i kvalitetsarbetet.

Kapitel 12: Kan man ha ett kvalitetsarbete som letar efter känslan?
Kapitel 12a: Små vardagliga handlingar som kan bli stora tillsammans över tid

Sofie Källhage

Sofie är arbetar sedan 1999 som förskollärare i Göteborg. Hon arbetar som pedagogisk handledare och verksamhetsutvecklare. Tillsammans med Josefin Malm driver hon Förskolepodden − vi pratar förskola och de föreläser tillsammans om hur vi kan få ihop förskolans alla delar till en helhet och hur systematiskt kvalitetsarbete blir nyckeln till allt

Kapitel 8: Med blicken på oss själva – att utveckla vår undervisning genom systematiskt kvalitetsarbete

Redaktör och författare av Förskolans systematiska kvalitetsarbete - utmaningar och möjligheter

Erika Wallin är legitimerad förskollärare, utvecklingsledare och forskare.

”Ett systematiskt kvalitetsarbete ska leda till för­ändringar och förbättringar, hjälpa oss att uppmärksamma allt bra som sker i förskolans utbildning och hjälpa oss att utvecklas och utveckla förskolans utbildning. Det viktiga, tänker jag, är att vårt systematiska kvalitetsarbete blir meningsfullt för oss som arbetar i förskolan och gynnar barnen, så att de får en tryggare, roligare och en än mer lärorik tid under sina år i förskolan.”

Erika Wallin