Rea!

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

278 kr 100 kr

Läs ett smakprov

Lena M Olsson, 2018

Beskrivning

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Så står det i skollagen – och det gäller hela utbildningssystemet från förskola till högskola.

Men vad betyder det egentligen? Begreppet beprövad erfarenhet är särskilt otydligt.

Den här boken vänder sig till lärare från förskola till högskola, samt till studerande på lärarutbildningarna. Den ger perspektiv på när erfarenhet kan anses vara beprövad och hur den kan bidra till att utveckla skolan och lärarprofessionen. Författaren gör en noggrann genomlysning av utredningar, rapporter och aktuell forskning. Hon lyfter också fram goda exempel och möjliga vägar framåt.

Lena M Olsson är fil. lic i sociologi, med lång erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom utbildning. Inom Skolverket och Lärarförbundet har hon bland annat arbetat med lärares och skolledares professionsutveckling.

Innehåll

1 Inledning
Bokens disposition
Några begrepp
Bakgrund till skollagens bestämmelse

2 Definitioner och tolkningar av beprövad erfarenhet
Lärares tysta kunskap
Evidens i läraryrket – en omstridd fråga
När är kunskap evidensinformerad?
Utgångspunkter för beprövad erfarenhet

3 Beprövad erfarenhet i läroplaner och allmänna råd
Vårdhandboken – en uppslagsbok

4 Beprövad erfarenhet i skolmyndigheternas insatser
Skolverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Skolforskningsinstitutet
Myndigheterna inom hälso- och sjukvård

5 Beprövad erfarenhet i lärarutbildningarna

6 Beprövad erfarenhet på regional nivå
Regionala utvecklingscentrum
Nationella resurscentrum

7 Samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten
Problembaserad skolutveckling
Aktionsforskning
Modellskolan
Learning study
Forskningscirklar

8 Hur kan beprövad erfarenhet bidra till en jämlik skola
Nossebro
Ifous – Inkluderande lärmiljöer
Gemensamma framgångsfaktorer
Hur kan undervisningen bli mer jämlik?

9 Huvudmännens stöd för professionsutveckling
Pedagog Stockholm
Pedagog Malmö
Pedagog Huddinge
Andra forum där erfarenheter delas
Sociala medier

10 I spänningsfältet mellan olika kunskapssystem

11 Hur tolkas och tillämpas beprövad erfarenhet?
Vilken kunskap växer fram i lärares praktik?
Hur kompletterar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet varandra?
Prövningens allvar – hur vet lärare att undervisningen fungerar väl?
Dokumentation
Kvalitetsgranskning i kollegiala sammanhang
Praktiken bidrar till evidens

12 Ett gemensamt ansvar

13 Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Referenser

Mer information

Vikt 0.250 kg
Bokbindning

Mjuka pärmar

Sidor

152

Utgivning

17 december 2018

Recension BTJ

BTJ-logga, Bibliotekstjänst.

Olsson, Lena M.
Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet
Publiceras i BTJ-häftet nr 7, 2019.
Lektör Linus Björk

Recension
Skollagen dikterar att skolans verksamhet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det senare begreppet är föremål för Lena M. Olssons, sociolog med lång erfarenhet av utredningsarbete, diskussion. En grundläggande frågeställning är vad vi kan enas om att begreppet bör avse. Vad kan krävas för att en erfarenhet ska anses vara beprövad? För att svara upp mot skollagens krav räcker det inte med den enskilde lärarens tysta kunskap, utan det är kollektiva, testade erfarenheter som skollagen syftar på. Idén är sprungen ur framför allt de medicinska yrkenas motsvarande – och äldre – formuleringar i sina respektive styrdokument. Hur kan de vara en tolkningshjälp?

Olsson belyser på ett överskådligt vis hur begreppsanvändningen ser ut både inom och utanför utbildningsväsendet. Olsson skriver också föredömligt om hur beprövad erfarenhet kan bidra till måluppfyllelsen i lärares kärnuppdrag. Texten kan vara underlag för lärare från för- till högskola för fortsatta diskussioner i sina verksamheters kvalitetsarbete.

Artikel

»Lärares tysta kunskap är inte alltid den bästa«

Lena M Olsson, sociolog, har skrivit boken Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet.

Vad betyder egentligen beprövad erfarenhet?

– Det är ju ett ganska nytt begrepp i skollagen och det har tolkats på olika sätt. Skolverket definierar det som kunskap som utvecklas av många lärare över tid och att erfarenheterna ska vara dokumenterade och kvalitetsgranskade. Man betonar att den beprövade erfarenheten ska vara allmängiltig och kunna överföras mellan skolor.

– Men definitionen har fått kritik. Kritikerna vill se en skiljelinje mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och betonar att lärares erfarenheter kan variera beroende på det lokala sammanhanget. Jag menar att det är viktigt att man tar tillvara de erfarenheter lärare gör i sin vardag, och att man diskuterar på vilka sätt de är gemensamma och hur de skiljer sig åt. I takt med en ökande skolsegregation arbetar lärare under alltmer olika villkor.

Vad är lärares tysta kunskap och hur hänger den ihop med beprövad erfarenhet?

– Läraryrket har av tradition kännetecknats av tyst kunskap som bygger på lärares intuition om vad som fungerar väl utan att de har satt ord på det. Det har gjorts många utvecklingsinsatser för att beskriva vad lärares tysta kunskap består av, för att den ska kunna spridas och för att få en ökad legitimitet för lärares arbete.

– Men den tysta kunskapen kan också behöva ifrågasättas och granskas. Beprövad erfarenhet utmanar på så sätt den tysta kunskapen. Det vi alltid har gjort är kanske inte alltid det bästa.

Hur ska lärare hantera kravet på beprövad erfarenhet?

– Begreppet har en väldig potential att ta vara på den kunskap som växer fram i lärares vardag. Det finns i dag en utbredd dela-­kultur där lärare sprider goda exempel och diskuterar sina erfarenheter med varandra, inte minst i webbaserade forum. Det är en viktig förutsättning för att känna igen sig i andras erfarenheter, men också för kritisk granskning och att upptäcka variationer. Det är processer som behöver vidare­utvecklas med stöd från rektorer och huvudmän.

Vad är det för potential du ser?

– Beprövad erfarenhet är en motor i lärarnas professionsutveckling. Deras kunskap bör i högre grad tas tillvara och vara ett komplement till forskningsrön för att utveckla skolan. Jag är över­tygad om att lärar­yrket blir mer attraktivt och spännande när de egna erfarenheterna sätts in i ett större sammanhang.

Av Carl-Magnus Höglund, Pedagogiska magasinet nr 2 2019

Du gillar kanske också…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen