Integritetspolicy

Integritetspolicy

Lärarfortbildning AB

Org. nr. 556340-0026

Box 120 60

102 22 Stockholm

dataskydd@lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom hela organisationens verksamhet.

Vi värnar om våra kunders integritet och det är viktigt för oss att alla känner sig trygga när man lämnar personuppgifter till oss. Vi har genomarbetade rutiner för att säkerställa att alla personuppgifter alltid är väl skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör med uppgifterna sker i enlighet med rådande lagar och utifrån god sed.

I denna policy beskrivs varför vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet och hur vi gör det. Vi beskriver även hur man går till väga för att ta reda på vilka av ens egna personuppgifter som samlas in, vilket rättsligt stöd som står bakom insamlingen, samt hur man begär radering av uppgifterna i fråga.

Vilka personuppgifter samlas in?

Privatpersoner: Lärarfortbildning samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av att du som privatperson köpt något av oss eller prenumererar på något av våra nyhetsbrev. De personuppgifter som vi samlar in är namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas in direkt från dig.

Organisationsrepresentanter: Lärarfortbildning samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag/organisation. De personuppgifter som samlas in är namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag/organisation du representerar, från öppna källor som webbplatsen för den organisation du representerar, från Bolagsverket eller i förekommande fall också direkt från dig.

Besökare av webbplatser: Lärarfortbildning samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla våra webbplatser. Uppgifter som samlas in är IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation). Mer information om vår cookiepolicy hittar du på www.lararfortbildning.se och www.lararforlaget.se .

Representanter för samarbetspartners: Lärarfortbildning får information om dig direkt från dig eller från den organisation du representerar i samband med att organisationen ingår ett samarbete med Lärarfortbildning AB. De uppgifter som samlas in är namn, befattning, postadress, e-postadress, telefonnummer. Om samarbetspartnern t.ex. är royaltymottagare och saknar F-skatt och arvode ska utbetalas kopplat till upphovsrättsliga åtaganden behöver vi i förekommande fall även personnummer och bankkontonummer.

Rekrytering: Lärarfortbildning samlar in information i samband med rekrytering av medarbetare, fortbildare och författare. De personuppgifter som samlas in är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Lärarfortbildning samlar in personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet effektivt genom att tillhandahålla service utifrån våra kunders preferenser. Personuppgifter samlas in för att vi ska kunna kommunicera med våra kunder, användare och samarbetspartners, för att administrera ett köp av en bok eller fortbildning, för att administrera ett fortbildningstillfälle, för uppföljning av genomförda fortbildningar, för underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner, för verkställande av våra avtal, för att uppfylla författningsreglerade krav, för ändamål i marknadsföringssyfte eller för att rekrytera. Den lagliga grunden för denna hantering är samtycke, intresseavvägning, fullföljande av avtal eller fullgörande av laglig förpliktelse.

Ändamål

  • Fullgöra avtal

Laglig grund: Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, de företag och organisationer vi har olika avtal med och för att kunna uppfylla de förpliktelser vi enligt avtalet har åtagit oss. Detta innebär att vi behöver behandla dina personuppgifter för att till exempel administrera. De personuppgifter som vi samlar in är namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas in direkt från dig.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att uppfylla de skyldigheter och förpliktelser vi enligt avtal har med dig som kund eller leverantör sker med stöd av avtal som rättslig grund. Denna grund stödjer sådan behandling som sker inför, under och efter avtalets löpperiod.

  • Marknadsföring

Laglig grund: Likt andra företag eller organisationer, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till dig eller ditt företag/din organisation som är eller vill bli kunder hos oss. Därför behandlar vi vissa personuppgifter för ändamålet marknadsföring till företag. Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett “berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter.

Uppgifterna kan komma att grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden eller användaren, s.k. profilering (intresseavvägning). Profileringen baseras på t.ex. arbetsort (geografisk kampanj) eller köphistorik. Du kan när som helst begära att vi upphör med profileringen.

Lärarfortbildning samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av att du som privatperson köpt något av oss eller prenumererar på något av våra nyhetsbrev. De personuppgifter som vi samlar in är namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas in direkt från dig.

Lärarfortbildning samlar också in och lagrar information om dig i egenskap av representant för ett företag/organisation. De personuppgifter som samlas in är namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag/organisation du representerar, från öppna källor som webbplatsen för den organisation du representerar, från Bolagsverket eller i förekommande fall också direkt från dig.

  • Produktutveckling, service och kommunikation

Laglig grund: Lärarfortbildning samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla våra webbplatser. Uppgifter som samlas in är IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation). Mer information om vår cookiepolicy hittar du på www.lararfortbildning.se och www.lararforlaget.se 

Behandlingen är nödvändig för Lärarfortbildnings berättigade intresse att utveckla sina varor/tjänster/webbplats och att kommunicera med kund (intresseavvägning).

  • Rekrytering

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för Lärarfortbildnings berättigade intresse att anställa rätt medarbetare och säkerställa att kompetenta medarbetare arbetar för Lärarfortbildning (intresseavvägning).

  • Behandling vi är skyldiga att utföra av legala skäl, t.ex. uppfylla författningsreglerade krav som bokföringskrav och säkerhetskrav.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för Lärarfortbildnings rättsliga förpliktelser.

Lärarfortbildning får information om dig direkt från dig eller från den organisation du representerar i samband med att organisationen ingår ett samarbete med Lärarfortbildning AB. Om samarbetspartnern t.ex. är royaltymottagare och saknar F-skatt och arvode ska utbetalas kopplat till upphovsrättsliga åtaganden behöver vi i förekommande fall även personnummer och bankkontonummer.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

För oss på Lärarfortbildning är det viktigt att du ska veta att vi aldrig lämnar ut eller säljer information eller personuppgifter till en tredje part om det inte är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot vår kund som du representerar. Personuppgifterna som vi hanterar är endast för Lärarfortbildnings syfte. Vi tillämpar personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part till en leverantör av en molntjänst då vi lagrar information i en molntjänst, eller till en leverantör och samarbetspartner om det behöver dina personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag. Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Personuppgifterna raderas efter bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört. Vissa personuppgifter, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, kommer att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till organisationsrepresentanter lagras under den tid Lärarfortbildning bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med organisationen. Radering ska ske när Lärarfortbildning får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet eller på begäran från kontaktpersonerna.

Vilka rättigheter har du?

Lärarfortbildning ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du vet att du finns med i vårt register genom att du har köpt en bok eller fortbildning av oss, varit deltagare på någon av våra fortbildningar, mottagit marknadsföring om kommande fortbildningar och böcker eller samarbetat med oss, har du rätt att få tillgång till dina uppgifter och vid önskemål få dem ändrade eller raderade. Vi måste alltid motsätta oss radering om det finns juridiska krav på oss att lagra uppgifterna i fråga.

Du har rätt till dataportabilitet, att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskininläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Lärarfortbildning inom en månads tid om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Det ska också framgå hur uppgifterna samlades in, utifrån vilket specifikt syfte de nu används och vilken rättslig grund som finns för insamlandet. Det krävs dock att personen som begär ut uppgifterna tydligt kan identifiera sig för att undvika att en person ska kunna begära ut någon annans personuppgifter.

I alla våra utskick anges alltid ändamål och det finns möjlighet att avsluta all vidare marknadskommunikation från oss genom att använda avregistreringsfunktionen i det digitala utskicket eller genom att höra av dig till oss direkt. Om du önskar uppdatera, rätta, ta del av eller ta bort personuppgifter kontaktar du oss genom att skicka e-post till dataskydd@lararfortbildning.se .

Kunder har även möjlighet att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Var behandlas uppgifterna?

Lärarfortbildning strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan.

Lärarfortbildning använder molntjänster för lagring av data på servrar i Europa. De uppgifter som finns registrerade om dig i samband med användning av Lärarfortbildnings marknadsföring kan behandlas av ett företag utanför EU/EES (dvs. tredjelandsöverföring). De sociala mediekanaler vi använder oss av är anslutna till s.k. Privacy Shield och anses därigenom ha en adekvat skyddsnivå.

För mer information:

Har du frågor eller funderingar rörande vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@lararfortbildning.se