Att använda en app i flera olika ämnen

Om man skulle stapla upp alla uppgifter vi gör digitalt i vår klass, skulle vi snabbt inse att flera appar används i många olika ämnen och på flera olika sätt.

Jag har inte en app för varje ämne utan försöker jobba mer med att eleverna arbetar i färre appar på ett varierat sätt. Det gör att eleverna blir mer förtrogna med dessa appar, lär sig dem mer på djupet och kan på det sättet också använda dem på ett mer kreativt sätt än om de enbart kan den ytligt. Det är också en fördel att arbeta på detta sätt då eleverna direkt har förkunskaper i dessa appar.

Helen Larsson

Välkommen till den här sidan där författaren Helena Larsson till boken Det digiloga klassrummet - varierad undervisning som inkluderar bjuder på kunskap. 

Bild

I boken nämner jag ritapp som exempel. Jag kommer här att utveckla detta för att visa på potentialen i en och samma app. Jag tycker dessutom att det är viktigt att vi inom skolan använder skapande som en del av undervisningen och för att skapa inlärning. Den ritapp som vi använder i undervisningen heter Tayasui Sketches. När det gäller att välja ritapp så beror det i mångt och mycket på hur många val man vill att eleverna ska kunna göra i appen.

Det mest självklara användningsområdet för en ritapp är såklart att använda den inom bildämnet för att skapa digitala bilder. Här använder jag appen för att skapa både digitala och digiloga bilder. I digiloga bilder används både digitala och analoga tekniker i en och samma bild. Här visas till exempel ett självporträtt inspirerat av Julian Opie. Ett digilogt exempel är när eleverna skapar stentroll som sedan infogas på en digital bakgrund. Bakgrunden är således skapad i ritaappen.

Men möjligheterna med en ritapp stannar absolut inte vid bildämnet. Här kommer några konkreta exempel från några olika ämnen där vi har använt samma ritapp som ovan.

Svenska

I svenska har vi använt appen till att skriva dikter. Eleverna skapar först en bakgrund och skriver sedan in dikten direkt i ritappen. Det är ett mer kreativt sätt att skriva in dikter digitalt än att använda ett ordbehandlingsprogram och det blir dessutom ett väldigt fint slutresultat. Här blir det också viktigt för eleverna att låta den ritade bilden samspela med sin dikt. Ytterligare ett exempel från svenskan är när eleverna har skrivit berättande texter så får de illustrera dessa i ritappen.

Samhällsorienterande ämnen

Det är också enkelt att arbeta vidare med dikter i ett ämnesövergripande arbete. Ett exempel är att skapa dikter kopplade till samhällsorienterande ämnen. Vi skapade ”Tänk om-dikter” i samband med FN-dagen och gjorde då dessa direkt i ritappen.

Naturorienterande ämnen

I naturorienterande ämnen ingår ofta dokumentation av arbetsområden. Här är det ypperligt att använda en ritapp för att låta eleverna skapa en dokumentation med mer skapande och kreativa inslag. Låt därför eleverna välja om de ska rita vattnets kretslopp analogt med papper och penna eller digitalt i en ritapp. Vill man så kan man dessutom spela in själva ritprocessen och låta eleverna berätta om vattnets kretslopp allt eftersom det växer fram i teckningen!

Matematik

En ritapp går också bra att använda inom matematik. Låt till exempel eleverna illustrera problemlösningstal. Tillsammans med skriven text av uppgiften har eleverna tillsammans skapat en egen bok med problemlösning som är både elevnära och motiverande att arbeta med. När man inom matematiken arbetar med symmetri är en ritapp ett väldigt bra redskap för att väva in digitalt skapande i lärandet. I den ritapp vi använder kan symmetriska bilder skapas på ett väldigt enkelt sätt. Även dessa är intressanta att spela in i själva processen då de skapas.

På det här sättet stimulerar vi också elevernas kreativitet!

Detta är bara några sätt att använda en och samma app i flera olika ämnen. När man väl kommit i gång med att arbeta på detta sätt, kommer man snart på fler användningsområden. Det gäller både lärare och elever. När alla blir mer förtrogna med en app är det enklare att se vad mer man kan utföra med den, även utanför appens egentliga användningsområde. På det viset stimulerar vi också elevernas kreativitet! Med det sagt så vill jag avsluta med att poängtera att du inte ska  för bråttom. Stanna gärna kvar i en och samma app innan du går vidare till nästa. Ta dig tid att utforska appen och reflektera över hur den kan användas i flera olika ämnen. Självklart blir det ännu mer givande om du genomför detta arbete tillsammans med dina kollegor. Tillsammans kommer ni att utveckla användandet ännu mer!

Helen Larsson, speciallärare och IKT-pedagog i åk 1-6:

Helen Larsson har erfarenhet från både grundskolan och den anpassade grundskolan. 

Hennes norm är olikheter, där alla tillåts vara sitt unika jag. Helen inspireras och brinner för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever genom att använda digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen. Genom detta arbetssätt som hon förespråkar, använder hon en anpassad grundpedagogik som ger färre speciallösningar för enskilda elever. Undervisningen är digilog, en härlig mix mellan både digitalt och analogt lärande!