Page 8

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

som togs i bruk ställs nya krav på dessa program. De ska i större utsträckning än vad som var fallet i Lpf 94 vara yrkesförberedande, det vill säga de studerande ska kunna gå direkt in i yrkesverksamhet efter utbildningen, vilket får betydelse för undervisningen inom yrkesämnena. Forskning som kan belysa yrkesundervisningen och det yrkeskunnande eleverna får tillgång till i skolan och i arbetslivet – yrkesdidaktisk forskning – är därför ett centralt område att utveckla. En följd av att yrkesdidaktisk forskning varit begränsad är att den vetenskapliga grund som all lärarutbildning förväntas vila på har varit särskilt bräcklig för yrkeslärare. Det fåtal yrkesdidaktiska studier som publicerats före 2011 har gällt andra läroplaner, som Läroplan för gymnasieskolan 1970, Lgy 70, (Skolöverstyrelsen, 1971) samt Lpf 94, empirin representerar tre olika decennier och skilda yrkesprogram. Vidare varierar den vetenskapliga grunden för de olika studierna: forskningsobjekten, perspektiven och metoderna har valts utifrån individuella intressen snarare än i syfte att bidra till jämförelser med eller vidareutveckling av tidigare studier. En andra aspekt rör didaktiken, inte minst ämnesdidaktiken. Gemensamt för yrkesprogrammen är att de utbildar elever för en mängd olika yrkesområden och yrken. Det finns emellertid skäl att ställa frågan om det finns en yrkesdidaktik som är gemensam för alla yrkesprogram? Med tanke på att yrkeslärare under flera år utbildats inom samma program, men med viss variation vid vart och ett av de lärosäten som erbjuder yrkeslärarprogrammet1, är frågan central. Vad gäller grund- och gymnasieskolans övriga skolämnen har specifikt ämnesdidaktiska frågor setts som väsentliga att utforska. Men yrkesdidaktik kanske kan ses som en mångfald av ämnesdidaktiska inriktningar? Yrkesutbildningarna placerades inom gymnasieskolan genom 1970 års reform men hade innan dess under många decennier utvecklat egna traditioner när det gällde utbildningen (exempelvis Lagström, 2012; Larsson, 2001; Nilsson, 2013). Rimligen återspeglas dessa traditioner även i senare yrkesutbildningar. I samband med Gy 2011 infördes två varianter av gymnasial yrkesut- 1 Examensmålen för yrkeslärare är desamma oavsett vid vilket lärosäte yrkeslärarprogrammet ges. Varje lärosäte har dock frihet att utforma programmet i relation till examensmålen. Kurser och kurslitteratur varierar åtminstone delvis mellan lärosätena, men sällan inom ett lärosäte i förhållande till yrkesområden eller yrken. Ofta är delar av kurslitteraturen inriktad mot blivande grundskollärare. 16 kapitel 1


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above