Page 15

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

Eleverna hade sina apl-placeringar inom kommunens äldreomsorg respektive i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Varje elev följde en handledare på arbetsplatsen. De 26 eleverna i klassen delades upp i sex grupper om cirka fyra elever i varje grupp. Eleverna fick i uppgift att beskriva en vårduppgift respektive en omsorgsuppgift som de utfört på sin apl-plats. Arbetsinsatserna skulle beskrivas utifrån planering, genomförande och utvärdering. Eleverna i gruppen skulle också kommentera varandras inlägg. I varje grupp deltog även en handledare samt en vård- och omsorgslärare som skulle ge återkoppling på de inlägg som eleverna skrev. På så vis skulle eleverna få möjlighet att även ta del av deras yrkeskunnande. Vissa situationer kunde eleven först diskutera med handledaren ute i verksamheten, därefter beskriva och reflektera över i den skriftliga dialogen och sedan få återkoppling på i sitt inlägg. För den digitala dialogen användes en plattform där eleverna kunde gå in i sin egen grupp och skriva inlägg och kommentarer asynkront, vilket medför att eleverna går in i dialogen när de själva har tid och möjlighet. Handledarna, liksom eleverna, hade endast tillgång till sin egen grupp medan lärarna kunde läsa samtliga gruppers inlägg. Eleverna i studien hade genom skolans satsning på en-till-en-datorer tillgång till egen dator dygnet runt vilket underlättade skrivande i dialogen. Yrkeskunnande Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) och den digi tala dialogen kan därigenom betraktas som ett redskap för att mediera yrkeskunnande. Att använda en digital dialog kan vara en hjälp för eleverna att direkt kunna skriva ner sina intryck från apl och reflektera, både individuellt och i grupp. En nätbaserad gemenskap kan innebära förutsättningar att lära tillsammans med andra. Kommunikationen kan ske oberoende av tid och plats och kan involvera fler deltagare. Det sker ett samspel i den digitala dialogen där en återkoppling på ett skrivet inlägg kan ge vidare tankar och reflektioner vilket i sin tur kan ge upphov till en ny kommentar och utveckling av ny kunskap. I den digitala dialogen finns möjlighet att skapa en förståelse och mening genom interaktionen mellan deltagarna (Dysthe, 2003; Jaldemark, Lindberg & OlPfsson, 2005). Under apl är eleven till en början beroende av stöd från handledaren reflektion genom digital dialog 115


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above