Page 11

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

4) eller hur interaktionen mellan lärare och elever inom medieprogrammet utspelar sig (kapitel 5). Tre andra kapitel studerar yrkesdidaktik som den tar sig uttryck på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Det handlar exempelvis om hur byggelever lär sig yrkeskunnande genom att bygga ett hus (kapitel 6), hur digitala redskap kan användas som stöd för elever inom vård- och omsorgsprogrammet i sin reflektion över sitt lärande under apl (kapitel 7) eller hur handledare inom förskolan beskriver och tänker kring sin handledning av elever som går på barn- och fritidsprogrammet (kapitel 8). Ser vi till de fenomen som studeras framträder bland annat relationen mellan yrkesämnet och gymnasiegemensamma ämnen, bedömning och identitet. I kapitel 9 studeras vilka verktyg lärare inom vård- och omsorgsprogrammet använder för att kontextualisera gymnasiegemensamma ämnen inom ramen för yrkesämnet och i kapitel 10 studeras vilken mate matikkunskap blivande lantbrukare behöver för att klara sitt yrke och hur lärare inom naturbruksgymnasiet arbetar med att färga in matematik i yrkesämnet. Kapitlen 11 och 12 berör bedömning av yrkeskunnande: återkopplingspraktiker inom ramen för frisörutbildningen (kapitel 11) och hur elever inom barn- och fritidsprogrammet reflekterar över hur de bedöms vad gäller yrkesmässigt bemötande (kapitel 12). Ett tredje fenomen som studeras, men på olika sätt, är identitet. I kapitel 13 diskuteras yrkeslärares dubbla identitet, den som yrkesutövare och den som lärare. I fokus står frågan om yrkeslärares kompetensutveckling i sitt yrkesämne. I kapitel 14 riktas intresset mot eleverna, specifikt hur elever inom frisörutbildningen utvecklar sin yrkesidentitet som frisör under både den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Kapitel 15 riktar i stället fokus mot identiteten hos erfarna yrkesutövare. Här argumenteras för hur biografiska berättelser av bildningskaraktär kan bidra till yrkeslärares didaktiska kompetens. Bokens två avslutande kapitel summerar och blickar framåt. I kapitel 16 diskuteras yrkesdidaktisk forskning, såsom den tidigare tagit sig uttryck och hur den presenteras i denna bok, som utgångspunkt för resonemang om framtida behov av forskning. Bokens sista kapitel avsätts för en kortare summerande diskussion med utgångspunkt i de tankar om framtida forskning som förs fram inom ramen för licentiatprojekten. introduktion 19


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above