Page 10

Smakprov Yrkeskandidatens mångfald

tidens skola hade bidragit med. I USA fanns en debatt mellan John Dewey (1914&1915/1977) och David Snedden (1910, 1914/1977), där Dewey förespråkade en kombination av yrkes- och arbetsutbildning för att förbereda ungdomar för ett föränderligt yrkeskunnande som en konsekvens av teknisk utveckling. Allmänbildningen kunde då bidra till att hjälpa dem att hantera förändringar. Snedden å sin sida hävdade att yrkesutbildning var nödvändig för läkare och andra yrken på motsvarande nivå, men att det yrkeskunnande som behövdes för industrin och arbetarna bäst lärdes inom industrin – på arbetsplatsen. Den här boken syftar till att bidra till diskussionen om vad yrkesdidaktik kan tänkas vara i relation till Gy 2011 för gymnasieskolan. Genom en rad konkreta exempel2 illustreras en mångfald av yrkesdidaktiska uttryck. Antologin fångar viktiga aspekter av yrkeslärares arbete och förutsättningarna för dessa. Författarna lyfter centrala och aktuella frågor om yrkeskunnandets innehåll och genomförandet av yrkesundervisning i skola och arbetsliv, yrkeskunnandets innehåll i perspektiv av pågående förändringar i arbetslivet samt bedömning av yrkeskunnande i och utanför skolan. Huvudfokus i antologin är den svenska kontexten med sina specifika förutsättningar. Bokens struktur Antologins sjutton kapitel berör en rad aspekter inom det yrkesdidaktiska fältet. Utöver detta första kapitel, där vi introducerar boken och dess struktur, introduceras i kapitel 2 en diskussion om vad ett yrkesämne är. Därefter följer tretton kapitel, varav tolv baseras på licentiatprojekten. Dessa kan å ena sidan relateras till den kontext de studerar, å andra sid an till de fenomen som står i fokus. Tre kapitel studerar hur yrkesdidaktik tar form inom ramen för specifika kontexter i den skolförlagda undervisningen. Det handlar exempelvis om simuleringsaktiviteter inom ramen för utbildning av framtida undersköterskor (kapitel 3), hur lärare på hantverksprogrammen tolkar läroplanen och säger sig genomföra undervisning i entreprenörskap (kapitel 2 $YIRUVNQLQJVHWLVNDVNlOlUDOODQDPQSnOlUDUHRFKHOHYHULWHWHUQD¿QJHUDGH'HUDVXWWDODQGHQlU RFNVnIULWWnWHUJLYQDI|UHDNWDWUDQVNULEHULQJDUKlQYLVDVWLOOGHQGDWDLQVDPOLQJVRPOLJJHUWLOOJUXQG I|UUHVSHNWLYHVWXGLH 18 kapitel 1


Smakprov Yrkeskandidatens mångfald
To see the actual publication please follow the link above