Page 20

Språklig Mångfald Smakprov

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. ,WDNWPHGDWWIRUVNQLQJHQKDUYLVDWSRVLWLYDHͿHNWHU DYÁHUVSUnNLJKHWRFKDYDWWVW|GMDHOHYHUVROLND språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara. cVD:HGLQlUOHNWRULVYHQVNDVRPDQGUDVSUnNRFK professor i pedagogiskt arbete. I den här antologin YLVDUKRQWLOOVDPPDQVPHGIHPIRUVNDUHRFK praktiker på olika sätt att konkret arbeta med språklig mångfald i klassrummet. Boken vänder VLJWLOOOlUDUHLJUXQGVNRODQRFKVSHFLDOVNRODQRFK GHÁHVWDHHPSOHQlUKlPWDGHIUnQnUVNXUV)² ”Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ’ett problem som ska lösas’ och i stället öppnar våra ögon för de /…/ tillgångar de för med sig.” -LP&XPPLQVSURIHVVRULVSUnNYHWHQVNDSRFKI|UHJnQJDUHLQRP IRUVNQLQJNULQJÁHUVSUnNLJKHWRFKDQGUDVSUnNVXWYHFNOLQJ 9 789188 149183


Språklig Mångfald Smakprov
To see the actual publication please follow the link above