Page 9

Smakprov Slöjd i en digital skola

13 vilket sammantaget bidrar till att det först är i användningen, när vi lever med teknologin, som frågor väcks och vad ing-en tidigare tänkt på blir synligt (Lindström & Ståhl, 2014). All omformning innebär i sig motstånd och tröghet. Skolan brukar dock skyllas för att vara särskilt svårföränderlig, en uppfattning som närmast kommer av begränsad insikt i om-fattningen av och komplexiteten i lärares uppdrag. I skolan där elever med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter möts ansvarar lärare för utvecklandet av elevers ämneskunskaper och grundläggande värden samtidigt som de förväntas ha omsorg om var och ens personliga utveckling och välbefin-nande. Att på bred front föra in digital teknologi, utvecklad i ett helt annat sammanhang, kan aldrig vara någon förutsäg-bar, linjär process. För slöjd, och de andra estetiska ämnena, kan trögheten till viss del bero på förankringen i en praktisk kunskapstradition där det digitala kan hamna i motsatsställ-ning och uppfattas som något avvikande. Forskning om skolans digitalisering är sparsam, särskilt vad gäller slöjdämnet. I en studie av bildämnet visar Anders Marner och Hans Örtegren (2014), professor i bilddidaktik respektive docent i estetiska ämnen, hur implementering av digital teknik sker genom motstånd, addering, inbäddning och dominans. Addering som förhållningssätt medför att det digitala tillkommer som något extra bredvid redan förankrat ämnesinnehåll. Inbäddning däremot sker när det digitala, på ämnets villkor, integreras i undervisningsmoment och ämnesdidaktik. En följd av inbäddning är enligt forskarna att ämnets fokus förskjuts. För bildämnets del vänds blick-en från hantverk och friare skapande mot kommunikation. Dominans innebär att digitala inslag tar över och att ett mer tekniskt och instrumentellt förhållningssätt tar överhanden. Studiens resultat väcker frågor. Hur kan digital teknik på ett klokt sätt bäddas in i slöjd? Vart kommer den ofrånkomliga förskjutningen av ämnet att leda?


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above