Page 7

Smakprov Slöjd i en digital skola

11 Inledning   Äntligen! Antologin du håller i din hand är vad jag vet den första som på allvar öppnar för en fördjupad dialog om skolämnet slöjd och digitalisering. Det är både välkommet och behövligt. Den offentliga debatt om slöjdämnet som förts på ledarsidor och i olika IT-branchtidningar har sällan gett verksamma slöjd-lärare eller andra företrädare för slöjdämnet röstutrymme. I den här antologins kapitel får dock lärare i slöjd resonera och delge sina erfarenheter av att tillsammans med elever använda såväl digitala verktyg i slöjdens arbetsprocesser som digital teknik i kombination med slöjdens material. Här ryms också röster från skolledare, IT-pedagoger, professorer och forskare från skilda områden som exempelvis datavetenskap och pedagogik. Och de får alla tala till punkt. Antologins utgångspunkt är slöjd i skolan, vilket bäddar för att dialo-gen innefattar ämnesdidaktiska utgångspunkter, vad gör vi i slöjd, hur gör vi, varför och för vem, och att valen relateras till en utbildningsfilosofisk grund, eller åtminstone en grun-dad föreställning om vad slöjdämnet är. Det sistnämnda har emellanåt saknats i den offentliga debatten. Det politiska beslutet att förstärka elevers digitala kom-petens följer utvecklingen i flera andra europeiska länder. I Skolverkets riktlinjer beskrivs hur digitaliseringen ska ringla som en röd tråd genom de olika skolformerna. Att spänning-ar kommer till ytan och att tonen i samhällsdebatten höjs när skolan i och med digitaliseringen står inför omvälvande förändringar är i sig kanske inte särskilt förvånande. Ämnes-


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above