Page 13

Smakprov Slöjd i en digital skola

17 Jeansson, Å. (2017): Vad, hur och varför i slöjdämnet; Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen. Umeå universitet. Johansson, M. (2002): Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap. Göteborgs universitet. Lindström, K. & Ståhl, Å. (2014): Patchworking publics-in-the-making; Design, media and public engagement. Malmö university. Marner, A. & Örtegren, H. (2014): Digitala medier i ett bildperspektiv. I: Per-Olof Erixon (Red.), Skolämnen i digital förändring; En medieekologisk undersökning (s 151-201). Studentlitteratur. Papert, S. (1988): Computer as Material: Messing About with Time. Teachers College Record, 89(3), sida saknas. Hämtad 2017-09-21. http://www.papert.org/articles/ComputerAsMaterial.html Sigurdson, E. (2014): Det sitter i väggarna: en studie av trä- och metallslöjdens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden. Umeå universitet. Skolverket. (2015a): Bild, musik och slöjd i grundskolan. En sammanfattande analys av de nationella ämnesutvärderingarna. Rapport 426. Fritzes. Skolverket. (2015b): Slöjd i grundskolan; En nationell ämnesutvärdering i årkurs 6 och 9. Rapport 425. Fritzes. Skolverket. (2016): Dataslöjd borde finnas på schemat. Websida. Skapad 2016-01-20. Hämtad 2017-10-10. https://www.skolverket.se/ skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/elevers- anvandning/dataslojd-1.141285 Skolverket (2017): Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017.


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above