Page 11

Smakprov Slöjd i en digital skola

15 ersätta de taktila och sinnliga slöjdmaterial som är centrala i slöjdämnet blir det snarast fråga om dominans. Skolämnet slöjd blir då något annat. I utvecklingen av det digitala är det en fördel att några intresserade går före och prövar medan andra håller till- baka, manar till eftertanke och vill se nyttan innan de ger sig hän (Dunkels, 2009). För dig som är slöjdlärare och kanske tidigare inte använt dig av digital teknik i din undervisning i någon större utsträckning finns nu en mängd idéer, inspira-tion och redan gjorda erfarenheter att ta del av, inte minst i denna antologi. Den dörr som öppnas är fascinerande och möjligheterna många. Gränsöverskridande mellan olika om-råden ligger i tiden och i skärningspunkterna pågår ett rikt experimenterande. Centralt i läraruppdraget är att ur ett ämnesområde väl-ja och utforma undervisningssituationer utifrån pedagogiskt syfte. Forskaren Åsa Jeansson (2017), lektor i slöjddidaktik, visar i sin avhandling hur slöjdlärares grundläggande förstå-else för det egna ämnet är betydelsefull i tolkningen av en ny kursplan. I studien urskiljs två olika förhållningssätt av betydelse för hur slöjdämnet gestaltas i undervisning, ett mer hantverksorienterat och ett mer kursplanenära. Sammanta-get framgår att hantverk i och med införandet av 2011 års lä-roplan i viss mån fått ge plats åt andra inslag i ämnet. Det är en utveckling som det digitala kan befaras driva på. Digitali-sering kan enligt konst- och kulturhistorikern Glenn Adam-son (2015) förstärka tendenser som undervärderar hantverk och den fördjupning det kräver. Detta är dock, menar han, en feltanke eftersom hantverk i interaktion mellan det ana-loga och det digitala istället är en förutsättning för att ut-veckling ska kunna ske. Även om datorer och digitala verktyg är produktiva, är det fortfarande kopplingen mellan hand och tanke som är det mest centrala och kraftfulla (Adamson, 2015). Detta gäller i allra högsta grad slöjdämnet.


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above