Page 10

Smakprov Slöjd i en digital skola

14 Slöjdämnet har alltid värnat elevers allsidiga utveckling till aktiva och kreativa individer med tillit till den egna förmågan. Som ett led i detta har lusten i slöjdarbetet och viljan att lära betonats i ämnet och många elevers erfarenheter är också att slöjd är meningsfullt, eller roligt som elever uttrycker det. Den kroppsliga, taktila och känslomässiga erfarenheten av arbete i slöjdens material är central och utvecklar i sig viktig kunskap (Johansson, 2002; Sigurdson, 2014). I en skola som allt mer fokuserar mätbara kunskaper har den erfarenhets-baserade kunskapen i slöjd som utvecklar grundläggande mänskliga förmågor fått svårt att hävda sig. Något som skaver är att de grundläggande förmågorna, som tidigare relaterades till bildning, och betonats i slöjd, idag går under det entreprenöriellas flagg. Digitaliseringen framstår allierad och relateras på liknande sätt till ekonomisk tillväxt på en global marknad. Och visst, den digitala tekno-login är kraftfull och den lockar med möjligheter för männ-iskan att ta sig in på ny lovande mark (Brynjolfsson & McAf-fe, 2014). För att kunna bryta den marken krävs att unga lär sig, inte bara hantera digitala verktyg utan att de också kan skapa och tänka nytt med datorn som ett ”digitalt material” (se Papert, 1988). Precis som man gör i slöjd, menar några och kallar det dataslöjd (Skolverket, 2016). Det är fint att fler upptäcker suveräniteten i slöjdämnets arbetssätt och vikten av att tillsammans med elever forma en undervisningskultur som bygger på samarbete och gemenskap, självständighet och rörelse, det sistnämnda i både tanke och rum (jfr Eisner, 2002). I relation till skolslöjd kan dock tanken om datorn som ännu ett material bli problematisk. Slöjdämnets material är enligt kursplanen främst metall, textil och trä men i kombination med andra material likväl som med digital teknik (Skolverket, 2017). I det kombina-toriska ligger till lika delar en spännande utmaning som en ansvarsfull balansakt. Om digital teknik skulle komma att


Smakprov Slöjd i en digital skola
To see the actual publication please follow the link above