Page 18

Fridtjuv smakprov

126 en skola för alla klasser status. Läroverkslärarna var universitetsutbildade. Det var kort sagt tre skolformer som bildade en hierarki. Högst status hade läroverket, därnäst kom flickskolan, och sist kom folkskolan.1 Ytterst avspeglade denna skolhierarki samhällets sociala skiktning i stort. Skolans tydliga segregering var ett specialfall av en mer allmän tendens i en kapitalistisk ekonomi, där arbetet ”producerar palats åt de rika men jordhålor till arbetaren” som Marx uttryckte det.2 Det som var radikalt i idén om bottenskolan var att den skolform som hade lägst socialt anseende – folkskolan – föreslogs bli den skola som alla skulle gå i. Visionen var alltså inte att alla elever skulle flytta in i de redan befintliga ”skolpalats” som läroverken utgjorde. I stället var visionen att alla, under barndomsåren, skulle flytta in i de socialt stigmatiserade folkskolorna. Folkskolan – ”jordhålorna”, om man så vill – skulle bli platsen för alla samhällsklassers barn. Föregångarna Idén om en gemensam skola för alla samhällsklasser var inte en produkt av någon plötsligt uppblossande 1880-talsradikalism. Föregångare fanns, både i Sverige och internationellt.3 Den person som Fridtjuv själv tillskrev störst betydelse var den tjeckiske 1600-talspedagogen Johann Amos Comenius. Han beskrevs som den store visionär som grundlagt både pedagogiken och idén om att alla människor föds lika. Barnets framtida levnadsställning skulle inte ha något med börd att göra. Visserligen stod Comenius med dessa tankar långt före sin tid – och långt före vår. Men ju högre aktningen för människo- värde och människorätt stigit, ju tydligare det visat sig, att personlighetstanken ensam kan varda det framtida samhällets organiserande makt, ju mer har den stora drömsyn, Comenius mitt i det trettioåriga krigets mordbrandslysta natt var djärv nog att drömma, närmat sig sitt förverkligande. Det är mot dess strålande bakgrund de stora uppfostrarnas liv och strävan måste ses för att till sitt väsende fattas. Utan den drömmen skulle Pestalozzi, Diesterweg och Mann vara namn utan klang i mänsklighetens historia.4


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above