Page 15

Fridtjuv smakprov

dubbla medborgarskap, denna tillhörighet i en praktisk och i en politisk verksamhet? Hur gick det rent konkret till när Fridtjuv tog sig in på de olika arenorna? Hur påverkade samexistensen av olika arenor 13 arten och utsträckningen av hans pedagogiska inflytande? Politiseringen av pedagogiken Eftersom Fridtjuv var verksam på så många olika områden inom den pedagogiska världen kan hans liv kasta ljus över skola och pedagogik i stort under decennierna runt sekelskiftet. Genom att han var engagerad i skolfrågor under hela sitt vuxna liv och aktiv på så många fronter, blir en biografi också en utbildningshistorisk studie av en hel tidsepok. Ett metodologiskt grepp som jag har använt mig av för att komma åt denna relation mellan individ och samhälle har varit att fokusera på de konflikter, de strider som Fridtjuv var en del av. Jag har systematiskt sökt kartlägga de små eller stora konflikter som han i sin gärning hamnade i, oavsett om det handlar om en intern konflikt inom folkskollärarföreningen eller en större konflikt på den rikspolitiska arenan. Konflikterna synliggör inte bara den stridande individen, utan även hur denne förhåller sig till sin samtid. Konflikten blir ett nyckelhål genom vilket man ser hur uppsättningen av åsikter kunde se ut, liksom vilka frågor det över huvud taget ansågs berättigat att strida om. Fokuseringen på strider och konflikter belyser också villkoren för politiskt handlande under den aktuella tidsperioden. I en tid präglad av industrialisering, urbanisering, emigration, framväxande arbetarrörelse, religiös differentiering och begynnande demokratisering var de sociala och politiska spänningarna påtagliga. När politik refererades i media talades det ofta i termer av strider och vänner och fiender. Tidsperioden fick på det sättet en prägel som för tankarna till hur Carl Schmitt har definierat det politiska. Han menar att det som utmärker det politiska är just distinktionen mellan vän och fiende.3 En annan poäng med att anlägga ett konfliktperspektiv är att ett delvis nytt fenomen kan sättas under lupp: lärarens rätt att vara po


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above