Page 14

Fridtjuv smakprov

roller som alla var kopplade till utbildningsfältet var historiskt sett unik. Tydligast märks detta genom hans inträde i politikens högsta rum. Fridtjuv var den första folkskolläraren som blev ecklesiastikminister. 12 Hans föregångare på den ministerposten hade varit professorer, teologer och rektorer. Många hade varit medlemmar i Svenska Akademien och Vetenskapsakademien. Att han kombinerade roller på ett nytt sätt blir även tydligt om man jämför honom med hans pedagogiska föregångare och förebilder. När han själv åberopade auktoriteten hos en tidigare generations skoltänkare var det inte folkskollärare han hänvisade till. Här fanns i stället en framstående pomolog, äppelforskaren Olof Eneroth, en docent i experimentell fysik, rektorn Per Adam Siljeström och en greve som sadlade om till att bli skollärare, Torsten Rudenschöld. De ingick alla i en 1800-tals- tradition där intellektuella engagerat sig i folkundervisningsfrågan. Ett annat känt exempel på samma fenomen är Uppfostringskommittén från 1825 – den så kallade Snillekommittén – där sådana namn som Erik Gustaf Geijer och Esaias Tegnér samlades för att diskutera folkundervisningens framtid. Fridtjuv representerar ett brott mot denna tradition. När han i egenskap av folkskollärare – utan vare sig universitetsstudier eller ens studentexamen i bagaget – försökte slå sig fram på utbildningsområdet, gjorde han det utifrån en helt ny social position. Att Fridtjuv lyckades kombinera så många olika roller säger något om hans tid. I dag skulle det vara svårt att hitta en utbildningsminister som inte bara har lärarutbildning, utan också skrivit egna läromedel, suttit med i pedagogiska kommittéer, arbetat lärarfackligt och opinionsbildande med skoljournalistik. I dag har den nationella utbildningspolitiken i hög grad fjärmats från den praktik om vilken den handlar. Det aktualiserar frågor om villkoren och effekterna av den mångfald av roller som var möjlig under Fridtjuv Bergs tid. En biografi över Fridtjuv Berg formar sig därmed till en studie av relationen mellan utbildningspolitik och utbildningspraktik, eller mellan det pedagogiska och det politiska. Hur hans politiska gärning påverkades av denna bakgrund är en av frågorna som varit av särskilt intresse i den här studien. Vilka konsekvenser hade detta


Fridtjuv smakprov
To see the actual publication please follow the link above