Page 17

Smakprov_ Från motstånd till möjlighet

99 5 | Länken mellan ledning och lärare Arbetslagets uppdrag och roll I det förra kapitlet togs rollfördelningen mellan skolledningen och den övriga organisationen upp, till exempel arbetslag eller avdelningarna på en förskola. Jag betonade bland annat då att en allmän strävan ska vara att överföra uppgifter, ansvar och befogenheter till arbetslagen, och att ju mer arbetslagen visar sig mogna att klara av, desto mer bör de också ta över. I det här kapitlet kommer fokus att vara just på arbetslaget och arbetslagsledaren – eller på motsvarande nivå och roll oavsett vilken benämning som används på den enskilda förskolan eller skolan. I förskolan är det till exempel inte ovanligt att rollen benämns avdelningsansvarig och i de utbildningar jag har för arbetslagsledare har jag också stött på namn som teamledare, koordinator, utvecklingsledare, ämneslagsledare och arbetsplatsledare. Här kommer jag för enkelhetens skull att konsekvent använda benämningarna arbetslag och arbetslagsledare. För att en skola eller förskola ska fungera bra behöver hela kedjan från pedagoger till skolledning fungera väl. Arbetslagen och dess ledare har en nyckelroll i denna kedja som länken mellan ledning och pedagoger/lärare. En förutsättning för att arbetslagen ska fungera väl är att det är tydligt vilken roll och vilka uppgifter arbetslaget har. Min erfarenhet efter att ha träffat många arbetslagsledare och skolledare är att man på de flesta håll inte har tagit sig tid att ordentligt klargöra arbetslagets uppdrag, roll och uppgifter.


Smakprov_ Från motstånd till möjlighet
To see the actual publication please follow the link above