Page 12

Det synliga barnet - smakprov

cis före lunch? Följden blev att de barn som ville tilläts plocka fram och förbereda för vad de tänkte göra efter lunch redan innan de skulle äta. På så sätt hade de barn som förberett sig klart för sig vad de skulle göra efter maten. I förlängningen ledde det till att man kunde avskaffa den ”lugna stunden”. Lugnet infann sig genom att barnen var motiverade och energiskt fokuserade på det de själva tagit initiativ till. För några år sedan gjorde Skolverket en delpublicering av en pilotstudie med fokus på pedagogens agerande och det lärande och den utveckling det kan leda till, Att utmana och stimulera barns lärande. Använder man studien för att försöka tolka och förstå pedagogernas agerande i exemplet med ”lugna stunden” skulle man kunna benämna deras agerande som ”tillåtande”. Det blev en förutsättning för lärande: Genom olika typer av tillåtande handlingar ser pedagogerna ut att vilja skapa förutsättningar för barnen att våga sig på någon-ting som de själva gör ansatser till även om det är tveksamt om de kommer att klara av det. Genom att
få tillåtelse till och att få erfarenheten av att göra någonting barnet inte har förtrogenhet med, ges barnet chans att utforska och att öva sina förmågor och även att lita till sin egen förmåga. (Skolverket, 2014, sid 27) Baserat på John Deweys5 filosofi om lärande som meningsskapande (Dewey, 1916/1997) behöver vi fundera över vilka möjligheter vår tidsorganisation ger barn att förbinda sina tidigare handlingar med sina senare. Hur tiden används har även en avgörande betydelse för barns möjligheter till transdisciplinära handlingar: 5 John Dewey (1859–1952), amerikansk filosof, psykolog och pedagog. Hans tankegångar om lärande sammanfattas vanligen i formuleringen ”learning by doing”, vilket tar sig uttryck i den aktivitetspedagogiska traditionen där handling och problemlösning är centrala i lärandet. 52 ATT GE BARN UTRYMME


Det synliga barnet - smakprov
To see the actual publication please follow the link above